Aktiviteter

Skrivekonkurranse om hav og miljø for ungdomsskoleelever

Foreningen Norden og Stortingets delegasjon til Nordisk råd inviterer ungdomsskoleelever i hele Norden til skrivekonkurranse med fokus på miljø, bærekraftig forvaltning av havet og nordisk samarbeid.

Tre vinnere er nå kåret i skrivekonkurransen: Les vinnertekstene her


(Les nynorsk versjon av denne teksten her)

Hvordan kan vi i Norden sikre en bærekraftig bruk av havet?

Havet er en livsviktig ressurs for hele Norden. I fremtiden vil vi trenge enda mer mat og energi fra havet. Samtidig er havet truet av miljøproblemer som forurensing og store mengder plast, mikroplast og søppel. Konsekvensene av klimaendringer og overfiske skaper problemer, bekymring og behov for nye løsninger. Hvordan kan vi i Norden sikre en trygg og god fremtid for havet, miljøet og fremtidens generasjoner?

Skriv en tekst om hvordan Norden kan sikre at vi bruker havets ressurser på en bærekraftig måte og hindrer forurensing og klimaendringer. Du kan uttrykke fremtidsvisjoner eller bekymring, kritiske kommentarer, ønsker om endring eller forslag til løsninger, det er opp til deg. Tekstsjanger og overskrift velger du selv.

Dette er din sjanse til å fortelle Nordens politikere hva de må gjøre!

Husk:

  • Du må skrive på ett av de nordiske språkene.
  • Maks 800 ord.
  • Skriv ditt navn, skole, alder, bostedsadresse og telefonnummer.
  • Frist: 1. oktober 2018
  • Sendes til: utdanning@norden.no
  • Hver skole har mulighet til å sende inn to bidrag til konkurransen.

Premie:

Tre vinnere inviteres til en spennende dag blant politikere og diskusjoner på Nordisk råds sesjon i Oslo den 30. - 31. oktober 2018. Reise, kost og logi (inntil 1 natt) for vinner og lærer/foresatt blir dekket. Vinnerne offentliggjøres og kontaktes i uke 42.

I juryen:

Gaute Eiterjord, leder i Natur og ungdom

Ruth Grung, medlem i næringskomiteen på Stortinget og Stortingets delegasjon til Nordisk råd

Nina Méd, redaktør for sakprosa for ungdom i Gyldendal norsk forlag

Jon Olav Økland, medlem i Ungdommens nordiske råd

Embret T. Rognerød, redaktør i Foreningen Norden

Bakgrunn og ressurser:

”I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne (..) Tilliten og samholdet vi har mellom de nordiske land gir oss fortrinn vi må utnytte og investere i.”

I 2018 har Stortinget presidentskapet i Nordisk råd, og har et spesielt fokus mot hvordan nordisk samarbeid om helse, utdanning, hav og forsvar skal sikre bærekraftige, stabile og trygge nordiske samfunn, også i fremtiden. Les Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018: Et bærekraftig og trygt Norden her

Foreningene Nordens undervisningsportal www.nordeniskolen.org finnes en rekke artikler, videoklipp og undervisningsoppgaver om miljø, ressursbruk og forsøpling av havene – på alle nordiske språk, og tilpasset ungdomsskoleelever.

”Språk og kultur er nøkkelen til nordisk samhørighet og mobilitet. Felles språkforståelse styrker den nordiske identiteten og det nordiske fellesskapet. Barn og unge skal ha kjennskap til nordisk kultur, historie, samfunn og språk. I 2018 vil presidentskapet oppfordre lærere og skoleledere til å sette Norden og nordiske språk på timeplanen.”
Elever fra Bækkur skole deltok i Det store plastkappløpet og plukket stranda fri for søppel.

FNs bærekraftsmål 14:

"Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling"

Kompetansemål som kan trekkes inn, etter 10. trinn:

Naturfag:

* skrive forklarende og argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene

* observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

* forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Norsk:

* lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk

* orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget

* skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium

Samfunnsfag:

* undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling

* undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

* gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen

Illustrasjon: ”Tjeld” er laget av 6. trinn ved Andebu Skole, Sandefjord i samarbeid med kunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen under DKS-turnéen ”Verken Fugl eller Fisk – i et hav av plast” 2017. Kunstnergruppen Prestgaard/Andersen har siden 2010 arbeidet med å skape bevissthet om plastforsøpling til barn og unge gjennom workshops og turnéer, blant annet gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Deres metode er å skape bevissthet ved å lage noe vakkert og verdifullt av plastsøppel fra havet, og slik vise barna at det nytter å gjøre noe.

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform