Advarer mot kutt i den nordiske språkdeklarasjonen

De nordiske landene har per i dag en felles språkdeklarasjon som verner om vårt språklige fellesskap. En av komiteene under Nordisk ministerråd for utdanning og forskning ba nylig om innspill fra Foreningen Norden til en ny, forkortet utgave. I vårt svar gir vi tydelig uttrykk for at en nedprioritering av nabospråkforståelsen er feil retning å gå.

En komité i Nordisk ministerråd arbeider for tiden med å fornye den felles språkdeklarasjonen som de nordiske landene undertegnet i 2006. I forslaget vi mottok fra komiteen (Nordisk embetsmannskomité for utdanning og forskning) la vi fort merke til de betydelige kuttene. Foreningen Norden mener at man ikke kan ha en svakere språkdeklarasjon når ministerrådets egne undersøkelser har vist at nabospråkforståelsen peker nedover i de nordiske landene.

Lavere ambisjoner

Dagens språkdeklarasjon (fra 2006) inneholder en forpliktelse til at man skal forstå hverandre på tvers av de skandinaviske språkene som mangler i det nye forslaget. Originalversjonen legger frem som et mål at alle nordboere kan kommunisere med hverandre, først og fremst på et skandinavisk språk.

 

I det nye forslaget er dette erstattet med et svakere mål om at man kan kommunisere på minst et skandinavisk språk. Dette mener vi er en kritisk nedskalering av målene i den nordiske språkpolitikken. En forkortet versjon av deklarasjonen kan vi godt forstå behovet for, men den kan ikke kutte i kritiske mål som allerede er under press.

 

Ny språklov i Norge og Visjon 2030

Vi viser også i vårt svar til at en ny språklov i Norge tar den nordiske nabospråkforståelsen på alvor, og en ny fellesnordisk språkdeklarasjon bør gjøre det samme. Språkloven i Norge sier nå at man har en rett til å henvende seg til norske myndigheter på et skandinavisk språk. Loven stiller altså i praksis en klar forventning til at man i Norge skal forstå dansk og svensk, noe som står i kontrast til de foreslåtte kuttene i språkdeklarasjonen.

 

Det offisielle nordiske samarbeidet, som ministerrådet representerer, jobber utifra visjonen om at Norden skal være verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030. I Foreningen Norden mener vi at en mindre ambisiøs språkdeklarasjon ikke står i stil til målet om å være verdens mest integrerte region.

Foreningen Nordens høringssvar

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv