Etterlyser et nordisk perspektiv i opplæringsloven

Høring hos Kunnskapsdepartementet: Foreningen Norden kom med innspill til ny opplæringslov og etterlyste et sterkere nordisk perspektiv. Det ble satt fokus på nabospråkforståelse og oppfølging av allerede foreliggende nordiske avtaler.

Det nordiske samarbeidet er nødvendig for å finne felles løsninger på fremtidens lokale og globale utfordringer. Det er bred politisk enighet om at det nordiske samarbeidet er verdifullt, og det har en stor folkelig støtte. Det nordiske samarbeidets betydning og utbredelse må imidlertid synliggjøres for at oppvoksende generasjoner skal få ta del i og videreføre det.

Vil ha nordiske språk representert

Språkspørsmål er ansvarsområde Kunnskapsdepartementet deler med Kulturdepartementet. Regjeringen og Kulturdepartementet har nylig valgt å inkorporere Nordisk språkkonvensjon i sitt forslag til ny, helhetlig språklov, med egen paragraf som sikrer nabospråkforståelse.

Foreningen Norden mener Kunnskapsdepartementet nå bør ta tilsvarende grep. Ved hjelp av små justeringer i den nye opplæringsloven vil Norge kunne ivareta sine forpliktelser i nordiske avtaler, og dermed ivareta unges muligheter til å delta i det nordiske kultur- og språkfellesskapet, studie-, og arbeidsmarkedet og det nordiske samarbeidet (også) i framtiden.

Forskjellsbehandling av elever

Foreningen Norden har tidligere gjort Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet oppmerksom på brudd på den nordiske Gymnasavtalen, som følge av at fylkeskommuner har tolket avtalen ulikt. Dette har skapt en systematisk forskjellsbehandling av søkere/elever. Avtalebruddene har påvirket både adgang til videregående opplæring for søkere fra Norden og godkjenning av hel eller delvis videregående utdanning fra Norden

Gymnasavtalen: en nordisk overenskomst om nordisk utdanningsfellesskap, hvor partene blant annet forplikter seg gjensidig til å gi personer som ønsker videregående opplæring adgang til sine lovregulerte allmenn- og yrkeskompetansegivende utdanninger.

Foreningen Norden ønsker å understreke behovet for at Gymnasavtalen blir tolket likt over hele landet og på samme måte blir fulgt opp. Vi oppfordrer derfor til at Gymnasavtalen inkorporeres i den nye opplæringsloven, for å sikre like rettigheter og muligheter for borgere i Norden (også jf Helsingforsavtalens artikkel 2 og 6 om likebehandling ved utforming av lover).

Norden er relevant for opplæringsloven

Opplæringen i skolen skal, etter gjeldende opplæringslov, åpne dører mot verden og framtiden. Norden er både kontekst og arena for dette. Det nordiske språk-og kulturfellesskapet er en naturlig og integrert del av norsk språk, historie, kultur og identitet. Det settet av verdier som vi bygger samfunnet på og regner som sentrale for Norge, deler vi også med våre naboland. Et tett offisielt nordisk samarbeid har lagt premissene for et felles nordisk studie- og arbeidsmarked og et integrert næringsliv i Norden, og er derfor relevant for opplæringsloven.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv