Felles nordisk jernbanestrategi

Mobilitet er en forutsetning for at Norden skal være en integrert region. Et felles arbeid- og studiemarked krever gode og tilrettelagte transportmuligheter. På bakgrunn av dette ser vi et behov for at infrastruktur planlegges på et nordisk nivå, fremfor nasjonalt. Mangelen på nordisk samarbeid kommer til uttrykk i dårlige jernbaneforbindelser. Dette har uheldige konsekvenser for både miljøet og for det nordiske fellesskapet.

Hvert år flyr over 1,4 millioner mennesker mellom Oslo og Stockholm. Det er ikke så rart med tanke på at toget tar drøye fem timer. Dette bør forbedres og Oslo-Stockholm 2.55 er en aktør som jobber med akkurat dette. Vi ser også store behov for utbedring av både Ofotbanen og Meråkerbanen. Her er det behov for flere spor, avganger, nattog og elektrifisering. Det samme ser vi i STRING-prosjektet, som jobber for å skape en grønn mega-region fra Oslo, gjennom Göteborg og København til Hamburg.

Bedre infrastruktur vil åpenbart styrke miljøet og skyve Norden i en grønn retning. Det er også en rekke indirekte fordeler, blant annet innenfor næringsliv langs strekningene. Toglinjene vil trekke Norden tettere sammen og videre bidra til å tette gapet mellom Norden og Europa. Det er på tide å realisere visjonen for Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. En av de første stegene bør være å gå i dialog, planlegge og utnytte potensialet og ressursene som allerede ligger til grunn for et godt jernbanenettverk i Norden.

Foreningen Norden oppfordrer de nordiske samferdselsministerne til å samarbeide om å utbedre jernbaneforbindelsene, for å sikre en mer helhetlig og bærekraftig nordisk infrastruktur.

Resolusjonen er vedtatt på Foreningen Nordens landsmøte 17. oktober 2020

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv