Fra samarbeid til integrasjon på forsvarsfeltet

Foreningen Norden har lenge vært en pådriver for at forsvarene må bli koblet tettere sammen i Norden. På landsmøtet i 2022 ble foreningen enig om en resolusjon, der vi oppfordrer til å få fart på prosessen. Derfor er vi glade for nyhetene som kom ut av møtet med forsvarssjefene i Norden denne måneden.

Tekst: Fredrik Emil Aas. politisk rådgiver i Foreningen Norden

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret. Forsvarets pressearkiv.

Forsvarsjefene fra Danmark, Finland, Norge og Sverige møttes nylig på Akershus festning i Oslo. Der ble både integrering av de nordiske forsvarene og felles råd på forsvarsfeltet diskutert.

- Vi anbefaler å gå veldig langt i å integrere Norden som et forsvar i NATO, uttalte Norges forsvarssjef, Eirik Kristoffersen, i etterkant av møtet.

Dette er en svært positiv anbefaling og et sterkt signal. Samtidig er det muligens enda mer positivt at møtet la grunnlaget for en mer helhetlig nordisk kobling mellom forsvar og politikk.

De nordiske forsvarssjefene vil legge frem en felles anbefaling til landenes politiske ledelse om hvordan forsvarene kan integreres. Kristoffersen nevner også muligheten for å gi fellesnordiske råd til NATO. I Foreningen Norden er vi opptatt av nettopp dette; ikke bare samarbeid, men felles løsninger. En samkjøring av anbefalinger fra forsvarssjefene er et konkret fremskritt som forhåpentligvis kan brukes i flere sammenhenger. Det virker langt mer sannsynlig at de nordiske politikere vil samkjøre sin politikk når det faglige grunnlaget som ligger bak allerede er samkjørt. En fellesnordisk forsvarspolitikk er kanskje ikke så usannsynlig som man har tenkt.  

Samlet i Oslo. Fra venstre: generalmajor og plansjef Anders Rex (Danmark), generalmajor og plansjef Janne Jaakkola (Finland), sjef for den svenske forsvarsstaben, viseadmiral Jonas Haggren, Danmarks forsvarssjef, general Flemming Lentfer, Noregs forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, Finlands forsvarssjef, general Timo Kivinen, kontreadmiral Solveig Krey, nestkommanderande for operasjonsavdelinga i norske Forsvarsstaben; og generalmajor Lena Persson Herlitz, plansjef i det svenske forsvaret.

Visse begrensninger

Tanken om et fellesnordisk forsvar er derimot ikke så enkel å realisere, ettersom artikkel 3 i NATO-samarbeidet sier at medlemslandene skal ha et visst forsvar hver for seg. Likevel er det lovende at Norges forsvarssjef sier at de nordiske landene ønsker å integrere forsvarene så langt det er mulig. Han har også fulgt opp i etterkant med en uttalelse om at den skandinaviske halvøya er et sammenhengende territorium, og at med de nye NATO-medlemskapene vil vi kunne ha et felles forsvarskonsept.

Fremoverlent landsmøte

Foreningen Nordens landsmøte 7. oktober vedtok en resolusjon om å intensivere forsvarssamarbeidet i Norden. Her etterlyses blant annet ansvarsfordeling og felles løsninger, slik at det ikke er de lange grensene mellom landene som avgjør hvordan vi organiserer forsvarene. Norden trenger et mer praktisk og regionalt perspektiv. Luftovervåkning er ett eksempel der det gir langt mer mening å tenke nytt rundt ansvarsfordeling, heller enn å ha hvert sitt ansvar over lange avstander.

Hvorfor er dette viktig?

Norden består av små stater. Norge har en befolkning på vel 5 millioner. Norden derimot har samlet sett en befolkning på over 27 millioner. Denne forskjellen er enorm for et totalforsvar, altså samspillet mellom det militære forsvaret og den sivile beredskapen blant vanlige folk. Man behøver ikke å gå veldig i detalj for å se at det er stor gevinst i å sørge for at Norden i størst mulig grad er én region med færrest mulig hindre mellom folk. Man skal heller ikke glemme at Norden, sett under ett, er verdens 10.-12. største økonomi.

Generalsekretær i Foreningen Norden, Espen Stedje, er positiv til utviklingen.

- Finland og Sveriges NATO-prosesser representer et taktskifte og endrede rammebetingelser i nordisk politikk. Et felles forsvarskonsept er åpenbart viktig nå, i lys av Russlands invasjon av Ukraina. Men også for å kunne møte fremtidige kriser i fellesskap.

- Vi må bruke denne historiske muligheten til å integrere den nordiske regionen til det beste for alle innbyggere i Norden, avslutter Stedje.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv