Høring om å godkjenne leger utdannet i Danmark: Foreningen Nordens innspill

Foreningen Norden støtter forslaget om å godkjenne leger utdannet i Danmark.
Foreningen Norden ønsker med dette å rette oppmerksomheten mot Norges forpliktelser gjennom det nordiske samarbeidet. Helsingforsavtalen, samt avtalene om et felles nordisk arbeidsmarked og adgang til høyere utdanning i Norden, bør veie inn i vurderingen.

Avtalene – mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – vektlegger at nordiske borgere skal kunne ta arbeid i et annet nordisk land enn der de tok sin utdanning. Lovverk og praksis bør tilpasses fra norsk hold for å imøtekomme dette, og Foreningen Norden støtter derfor representantforslaget om å godkjenne leger som er utdannet i Danmark.

Helsingforsavtalen (1962) sier at de nordiske landene skal bevare og ytterligere utvikle samarbeidet på en rekke områder, blant annet det rettslige. Avtalens artikkel 9 sier også at deleksamen avlagt i et annet nordisk land bør kunne anerkjennes og medregnes ved slutteksamen i et annet nordisk land. Videre sier avtalens artikkel 10 at utdannelse bør gi samme rett til yrkesutøvelse i alle nordiske land.

Det er også av relevans at grunnprinsippet i landenes overenskomst om et felles nordisk arbeidsmarked (1982) er at det er en grunnleggende rettighet for statsborgere i de nordiske land fritt å kunne ta arbeid og bosette seg i et annet nordisk land.

Også landenes overenskomst om adgang til høyere utdanning (1996) peker mot det samme prinsippet, i artikkel 5: «en utdanningssøkende som har gjennomgått en del av sin høyere utdanning hos en av partene med godkjent resultat, skal få denne del godskrevet for tilsvarende utdanning hos en annen part».

Anerkjennelse av like kvalifikasjoner må ha høy prioritet, for å bevare retten til å praktisere sitt arbeid på tvers av de nordiske nabolandene.

Representantforslaget er viktig for dem det spesifikt gjelder, men også i et mer generelt perspektiv fordi det berører selve bærebjelken i det nordiske samarbeidet. Foreningen Norden støtter representantforslaget om å godkjenne leger som er utdannet i Danmark. Dette på bakgrunn av at nordiske borgere som hovedregel skal kunne ta arbeid i et annet nordisk land enn der de tok sin utdanning.

Foreningen Norden mener at lovverket må gjøre livet enklere for personer i Norden, og at lovverket må støtte opp om det felles nordiske arbeidsmarkedet.

Med vennlig hilsen

Espen Stedje
Generalsekretær
Foreningen Norden

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv