Innspill tatt på alvor, men Norden mangler fremdeles i læreplanene

Foreningen Norden er glade for at våre innspill er tatt på alvor og at nabospråkforståelse har fått en noe styrket plass i læreplanen for norskfaget. Men det er fremdeles ikke er godt nok til å innfri Helsingforsavtalen.

Nå ligger ansvaret på kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner å påse at det nye læreplanverket overholder Helsingforsavtalens artikkel 8 om at alle elever skal få undervisning om Nordens språk, kultur og samfunnsforhold i passende omfang.

Flere kompetansemål og muntlig forståelse er med

Utdanningsdirektoratet skriver i sin oppsummering av siste høringsrunde at «det nordiske perspektivet [er] ønsket inn i læreplanen av mange» og anbefaler derfor å «spesifisere at tekstutvalget på flere av trinnene skal omfatte tekster påsvensk og dansk». Med dette har de lagt til kompetansemål om nabospråk på 10.trinn. Dessuten har de inkludert forståelse av muntlig dansk og svensk på både 7. og 10. trinn, noe Foreningen Norden har påpekt er vesentlig for fremtidig kommunikasjon mellom mennesker i Norden.

Mener kunnskapsministeren må ta grep

I et møte med Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i slutten av september, la Foreningen Norden frem sin bekymring for et manglende nordisk perspektiv i læreplanene. Vi la vekt på behovet for kompetansemål tidlig i forløpet, at Nordens språk omfatter mer enn dansk ogsvensk, at Nordens kultur og samfunnsforhold (jmf Helsingforsavtalen) ikke er nevnt overhodet. Vi henviste til forpliktelsene i Helsingforsavtalen, og tillæreplanene i våre naboland. Der ser vi at kunnskap om det nordiske språk- og kulturfellesskapet er skrevet inn som del av de overgripende målene, med påfølgende kompetansemål allerede fra 2. trinn og 4.-6.trinn.

Blandede signaler

Vi oppfatter blandete signaler fra Jan Tore Sanner når han i sitt svar på skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård sier at "Vi skal selvsagt ivareta våre internasjonale forpliktelser, inkludert de nordiske", men avslutter med at læreplanarbeidet handler om å prioritere og at "læreplanene ikke er utformet slik at de er pensumlister med en oppramsing av alt elevene skal lære,men beskriver hvilken kompetanse elevene skal oppnå".

De nye læreplanene skal fastsettes denne høsten, og er definerende for hva elever skal lære i årene fremover. Nå forventer vi Sanner, som også er nordisk samarbeidsminister, tar de unges og det nordiske samarbeids fremtid på alvor og gjør lovord om til praksis.

Les Utdanningsdirektoratets Høringsoppsummeringer og læreplanforslag her

Les Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren, og Jan Tore Sanners svar her

Les Foreningen Norden innspill til Utkast til nye læreplaner her