Innspill til Nordisk ministerråds kommende kulturpolitiske samarbeidsprogram 2021-24

Foreningen Norden Norge takker for muligheten til å komme med innspill til det kommende kulturpolitiske samarbeidsprogrammet til Nordisk ministerråd.

Forslaget til samarbeidsprogram fanger opp mye av intensjonen i Helsingforsavtalen §13, der de nordiske landene er forpliktet til å støtte og styrke den kulturelle utviklingen og utvekslingen i Norden: ”For å støtte og styrke den kulturelle utviklingen skal avtalepartene fremme det frie nordiske folkeopplysningsarbeidet og utvekslingen innenfor litteratur, kunst, musikk, teater, film og de øvrige kulturområder, hvorunder bl.a. de muligheter radio og televisjon byr på, bør utnyttes.”

Samtidig er det viktig å påpeke at det nordiske kultursamarbeidet er kjernen i, og grunnlaget for annet nordisk samarbeid. Kulturområdet er dermed det viktigste området for å oppnå statsministrenes visjon for 2030 ”at Norden skal bli verdens mest ... integrerte region.”, og grunnlaget for å finne felles løsninger på fremtidens lokale og globale utfordringer. Derfor bør, helt generelt, det nordiske kultursamarbeidet styrkes. Foreningen Norden er derfor bekymret for signalene om at det fellesnordiske kulturbudsjettet skal reduseres i de kommende årene. Tvert om burde budsjettet styrkes, siden kulturen er forutsetningen for annet nordisk samarbeid.

Samarbeidsprogrammet bør også ha et tydeligere mål om å styrke kultursamarbeidet i seg selv. Uten et sterkt og godt samarbeid på dette feltet, vil det på sikt ikke være noen kultur å bygge økologisk og sosial holdbarhet og likestilling på.

Kultursamarbeidet er avgjørende for at det nordiske språk- og kulturfellesskapet skal utvikle seg. Kjennskap til språk, historie og kultur, personlige relasjoner og faglige nettverk over grensene er avgjørende for å styrke en nordisk identitet. Fellesskapet og identiteten er helt sentralt for å bygge verdens mest integrerte region og for at mennesker i Norden skal oppleve og benytte seg av et felles nordisk studie- og arbeidsmarked og et integrert næringsliv i Norden. Det er bred politisk enighet om at det nordiske samarbeidet er verdifullt, og det har en stor folkelig støtte. Samarbeidets betydning og utbredelse må imidlertid synliggjøres for at nye generasjoner skal få ta del i og videreføre det.

Forslaget sier at ”Språk- og kulturförståelse bidrar till mobilitet och integrering i Norden”. Det er også viktig å poengtere at mobilitet og integrering i Norden bidrar til språk- og kulturforståelse.  Derfor er nettopp økt kjennskap og relasjonsbygging gjennom kulturutveksling og mobilitet viktig, og det er spesielt viktig for målgruppen barn og unge.

Foreningen Norden foreslår, med utgangspunkt i Helsingforsavtalen, derfor å løfte fram avsnittet om «Barn og unge» generelt, og å ta med følgende strekpunkter:

«Styrket kultur- og språksamarbeid med særlig fokus på barn og unge»

Mål: å støtte og styrke den kulturelle utviklingen og samarbeidet for å gjøre Norden til verdens best integrerte region.

Vi vil:

- Gennom konsten och kulturen –særlig film og litteratur- bidra till ökad kännedom om de nordiska grannländernas kultur och språk

- Inkludere flera barn och unga i Norden i konst- och kulturutbildningen

- at mobiliteten og utveksling av barn og unge innen kulturområdet styrkes for å øke kulturforståelsen og samarbeidet i Norden

- at nordiske avtaler om språk følges opp i praksis

- at arbeidet med å øke forståelsen for alle samfunnsbærende språk i Norden styrkes

- at de nordiske støtteordningene på kulturområdet styrkes

- at markedsføringen av Norden som kulturregion internt i Norden styrkes

For å kunne ha en fri og åpen uttrykkskultur, er det viktig å styrke det folkelige og frivillige nordiske samarbeidet. Mediefeltet er også helt avgjørende på kulturområdet for å knytte Norden tettere sammen og skape en felles og åpen meningsutveksling.

Derfor forslår Foreningen Norden i tillegg, under Yttrandefrihet, følgende nye strekpunkt:

Vi vil:

- at det folkelige og frivillige nordiske samarbeidet styrkes for å øke de mellomfolkelige nettverkene og bidra til sivilsamfunnet involveres direkte i det nordiske samarbeidet

- at arbeidet med å bidra til/skape en felles nordisk medieoffentlighet, herunder felles debatt, meningsutveksling og samtale, styrkes

- at Norden utgjør ett opphavsrettsområde og at geo-blokking (geografiske sperringer på internett) ikke skal forekomme mellom de nordiske landene  

- at allmennkringkasterne skal samarbeide for å stå sterkere i konkurransen fra internasjonale strømmetjenester.

- At det vurderes ordninger som gjør det lettere å importere/eksportere kulturuttrykk i Norden.

De kulturpolitiske samarbeidet er essensielt for det nordiske samarbeidet og det er viktig at dette arbeidet prioriteres høyt.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv