Med rett til skandinavisk

«Alle har rett til å bruke svensk eller dansk i kontakt med offentlege organ», heter det i forslaget til norsk språklov som regjeringen oversendte til Stortinget i mai.

Det er svært gledelig at skandinavisk får en egen paragraf. Det vil rydde bort tvil og fortolkningsmuligheter som har skapt problemer for mange, og det vil gi arbeidet med nabospråk en større tyngde og legitimitet.

Etter høringsrunden gir Kulturdepartementet Foreningen Norden rett i at det i paragrafen ligger en forventning om at nabospråkforståelsen skal holdes i hevd og at dette bør reflekteres i politiske vedtak framover. Departementet mener «at gjensidig forståing av grannespråka må forsterkast, og forventningar om dette bør òg inn i norsk rett».

Tidligere avtaler har ikke gitt like tydelige rettigheter. I den nordiske språkkonvensjonen undertegnet i 1981 står det at landene skal «virke for» at borgere fra de øvrige nordiske landene skal få bruke «sitt eget språk» i kontakt med offentlige organ. Forslaget om retten til å bruke dansk og svensk i den nye språkloven blir tydeligere og fanger opp intensjonene i den nordiske språkdeklarasjonen fra 2006: at alle nordboere skal kunne kommunisere med hverandre, først og fremst på et skandinavisk språk.  

For et nordisk hjerte gjør det godt å lese at «for regjeringa er den nordiske språkforståinga ein umisteleg verdi […] Å verne og fremje den nordiske språkforståinga er ei av dei fremste prioriteringane for Noreg i det nordiske samarbeidet. Den nordiske språkforståinga er ein av dei viktigaste konkurransefordelane og eit avgjerande element for å nå dei nordiske statsministrane sin visjon om at Norden skal vere verdas mest integrerte region. Når vi satsar på den nordiske språkforståinga, blir den nordiske kulturfellesskapen styrkt, og vi fremjar kontakt og mobilitet på tvers av grensene.»

Vi kunne knapt ha sagt det bedre i Foreningen Norden. Vi vet at språkforståelse fremmer mobilitet og tillit mellom de nordiske landene og er grunnlaget for vårt utdanningsfellesskap og felles arbeidsmarked.  

Både lovforslaget og redegjørelsen for språkpolitikken bak forslaget forplikter. Det skaper forventning om at alle som jobber i offentlige instanser forstår dansk og svensk, på samme måte som vi forventer at danske og svensktalende forstår norsk. Da finnes det ikke lenger noen unnskyldning for å slurve med nabospråkundervisningen og kulturkontakten i Norden.  

§ 8 Skandinaviske språk: Alle har rett til å bruke svensk eller dansk i kontakt med offentlege organ. Offentlege organ kan svare på norsk.

Espen Stedje, generalsekretær Foreningen Norden