Nordisk helsesamarbeid

Koronakrisen har vist at samarbeidet i Norden ikke har fungert så godt som vi ønsker. Under krisen ble det begått flere brudd mot intensjonene i Helsingforsavtalen. I traktaten understrekes det at borgere i Norden skal sikres likebehandling. Dette har ikke blitt ivaretatt under pandemien.  Det er også langt fra statsministrenes visjon om at Norden skal være verdens best integrerte region i 2030.

Vi ønsker bedre samarbeid om ressurser og kompetanse i Norden, samt etablering av fellesnordisk beredskapslager for blant annet smittevernutstyr, medisinsk teknisk utstyr og ikke minst samarbeid ved innkjøp av dyre og vanskelig tilgjengelige medisiner. Et slikt samarbeid vil påvirke både pris og tilgjengelighet.

Pandemien har vist hvor lite forberedt de nordiske landene var og at det er nødvendig å stå sammen. For å være forberedt på kommende kriser, og for å ivareta nordiske borgeres sikkerhet og trygghet, bør samarbeidet styrkes. Å slå sammen ressurser og kompetanse i Norden, samordne innkjøp i større grad, opprette beredskapslager m.m., vil det gjøre Nordens innbyggere tryggere.  

For å være bedre forberedt på kommende kriser og ivareta nordiske borgeres sikkerhet og trygghet, ber Foreningen Norden de nordiske landene gjennom sine etablerte samarbeidsfora intensivere arbeidet med et styrket fellesnordisk helsesamarbeid i praksis.

Resolusjonen er vedtatt på Foreningen Nordens landsmøte 17. oktober 2020

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv