Oppfordrer til nordisk helseunion

Landsstyret i Foreningen Norden oppfordrer til en helseunion for å sikre en bedre fremtid for Norden.

Landsstyret i Foreningen Norden påpeker at koronakrisen har vist at samarbeidet i Norden ikke har fungert slik man ønsker.

Brudd på Helsingforsavtalen

Under krisen ble det begått flere brudd på intensjonene i Helsingforsavtalen. I traktaten understrekes det at borgere i Norden skal sikres likebehandling. Dette har ikke blitt ivaretatt under pandemien. Norden reagerte på en måte som lå langt fra statsministerens visjon om at Norden skal være verdens best integrerte region i 2030.

I uttalelsen fra landsstyret heter det:

Pandemien har vist hvor lite forberedt de nordiske landene var, og at det er nødvendig å stå sammen. For å være forberedt på kommende kriser, og for å ivareta nordiske borgeres sikkerhet og trygghet, bør det etableres en nordisk helseunion. Å slå sammen ressurser og kompetanse i Norden, samordne innkjøp i større grad, opprette beredskapslager m.m., vil gjøre Nordens innbyggere tryggere.

Vil sikre en helseunion

Får å sikre at borgeres rettigheter blir ivaretatt, oppfordrer Foreningen Norden nå til en inngåelse av en helseunion. Formålet er å sikre de beste forutsetningene for Norden i fremtiden gjennom å slå sammen ressurser og kompetanse, samt å sikre en samordnet beredskapsplan så man unngår isolasjon og stengte grenser i regionen.

I Norden står vi sterkere sammen. Vil du støtte det nordiske samarbeidet? Les mer her.