Språkpolitiske retningslinjer ved NTNU - en del av NTNUs samfunnsansvar

Dette brevet ble oversendt NTNU i forbindelse med universitetets arbeid med å oppdatere sine språkpolitiske retningslinjer.

Det er med stort engasjement Foreningen Norden leser om at NTNU har nedsatt et utvalg som nå vurderer de språkpolitiske retningslinjene. Dette vil ikke bare ha betydning for NTNUs 42 000 studenter og 9000 ansatte og alle som er, eller kommer i kontakt med dem i fremtiden. Det at NTNU tar språkpolitikken på alvor vil også gi et viktig signal til alle undervisningsinstitusjoner i Norden.

Språkfellesskap grunnleggende for vår fremtid

Pandemien har vist oss at det nordiske samarbeidet ikke kan tas for gitt. Det skandinaviske språkfellesskapet er grunnleggende for det nordiske samarbeidets fremtid. Det nordiske samarbeidet er nødvendig for å finne felles løsninger på fremtidens lokale og globale utfordringer, og angår oss alle.

Vi har tillit til at utvalget vil videreføre prinsippene i dagens språkpolitiske retningslinjer ved NTNU:

«Dansk og svensk regnes som skandinaviske språk» og at «NTNU har som mål å styrke det skandinaviske språkfellesskapet, og vil derfor fremme bruk av framstående faglitteratur på skandinaviske språk både i undervisning og forskning når det er faglig relevant.», samt at «De skandinaviske språkene svensk og dansk er sidestilt med norsk som undervisningsspråk.»

Dette er viktige prinsipper for å styrke skandinavisk og det norske språk.Skandinavisk kan forstås av nærmere 27 millioner mennesker, og av disse har over21 millioner skandinavisk som morsmål. Vi kan ikke risikere å redusere det norske språket til kun å bli forstått av fem millioner mennesker.

Retningslinjene er også i tråd med den nye språkloven som ble vedtatt tidligere i år.Der heter det i § 8 Skandinaviske språk: Alle har rett til å bruke svensk eller dansk i kontakt med offentlege organ. Offentlege organ kan svare på norsk.

Verdens mest bærekraftige og mest integrerte region – starter med språket
I Norden har vi en lang tradisjon for nordisk samarbeid blant universitetene. Vi setter stor tillit til at NTNU ikke bare vil bevare, men også forsterke denne tradisjonen. De nordiske statsministrene vedtok i 2019 et mål om at Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2023. Det klarer vi ikke uten vi beholder og styrker det nordiske språkfellesskapet. Språk er identitet, integrering og nøkkel til felles muligheter. I lys av det vedtatte målet om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region, ser vi en språkpolitikk som ivaretar og styrker det nordiske språkfellesskapet som en del av NTNUs viktigste samfunnsansvar.

Vi følger dere med stor interesse og vil holde våre medlemmer oppdatert om NTNUs språklige arbeid. Vi ber dere om å ta kontakt dersom vi kan bidra med ressurser på noe vis.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Espen Stedje

generalsekretær

Monica Henriksen-Toset

leder Trondheim

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv