Stortingsvalget 2021: Slik er partienes Norden-politikk

Alle er enige om at nordisk samarbeid er viktig og nyttig, men hva vil stortingspartiene gjøre for Norden hvis de kommer til makten etter valget?

Foreningen Norden har stilt følgende spørsmål til Stortingspartiene:

1. Hva er de viktigste grepene dere vil ta for å oppnå økt nordisk samarbeid og integrasjon, dersom dere sitter i regjering etter valget?

2. På hvilke saksområder ønsker partiet å satse nordisk?

3. Hvilke planer har dere for å bedre nabospråkopplæringen- og forståelsen i Norden?

Arbeiderpartiet

1. Møtet med koronapandemien har vist oss behovet for tettere kontakt og samarbeid når avgjørelser av betydning for flere nordiske land settes ut i livet. 

Arbeiderpartiet vil styrke samarbeidet mellom regjeringene og parlamentene. Nordisk råd og Nordisk ministerråd er viktige redskaper i den sammenheng. 

Vi vil prioritere arbeidet med å bygge ned grensehindre mellom de nordiske land. Like viktig er det imidlertid å hindre at nye grensehindre oppstår. Det krever forhåndskontakt når lover utformes og EU-direktiver implementeres.

Vi vil legge forholdene til rette for et aktivt fagligpolitisk samarbeid, erfaringsutveksling, styrking av nordiske organisasjoner og institusjoner, et fleksibelt arbeidsmarked og felles satsing på viktige områder. 

2. Det siste året har vist oss betydningen av å styrke det nordiske samarbeidet innen helsesektoren. Vi vil legge forholdene til rette for utveksling av helsedata og vaksine- og legemiddelsamarbeid og satse på helseberedskap. Innsats mot antibiotikaresistens vil fortsatt stå høyt oppe på prioriteringslista. 

Beredskap er et annet viktig område, hvor Norden har mye å hente på felles satsing. 

Nordisk samarbeid på energisektoren har lenge vært et viktig satsingsområde. Arbeiderpartiet vil ta nye politiske initiativ for styrke dette samarbeidet. Miljøteknologi, klimapolitikk, infrastruktur og reformer innen forskning og utdanning er andre viktige områder hvor det nordiske samarbeidet kan bidra positivt.

Utenriks-, forsvars- og beredskapsspørsmål har blitt stadig viktigere i det nordiske samarbeidet de siste årene. Ikke minst har Stoltenberg-rapporten fra 2009 om «Nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk» spilt en viktig rolle i konkretiseringen av samarbeidet på dette feltet. Arbeiderpartiet vil videreføre og styrke dette arbeidet.

3. Arbeiderpartiet vil understreke betydningen av å styrke nabospråkforståelse i Norden. I den sammenheng vil vi vise til at nordisk film- og TV-samarbeid de siste årene har fått betydelig gjennomslag i samtlige nordiske land og har derved bidratt til økt kjennskap og forståelse. Dette samarbeidet må videreføres og utvides.

Kjennskap til svensk og dansk i tillegg til kunnskap om gammelnorsk og dets tilknytning til islandsk bør være en del av opplæringen i videregående skole. Videre vil vi bidra til å legge forholdene til rette for studentutveksling.

Utveksling av litteratur med særlig henblikk på barn og ungdom er et annet viktig satsingsområde. Innføringen av Nordisk råds pris for barne- og ungdomsbøker er et viktig tiltak i den sammenheng. Likeledes oversettelse av vinnerbøkene av Nordisk råds litteraturpris til alle nordiske språk.

Høyre

1. Det nordiske samarbeidet er av stor betydning for Norge. Norden utgjør vårt viktigste geografiske, historiske, språklige, kulturelle og verdimessige nærområde. Flere tiår med institusjonalisert samarbeid har bygget en nærhet og tillit mellom landene i Norden, som gir gjensidig forståelse og et sterkt samhold på tvers av landegrensene. Høyre mener dette har vært spesielt viktig under den pågående pandemien, da naboskapet har blitt satt på prøve ved stengte grenser som har rammet både pendlere og andre reisende mellom de nordiske landene. På tross av ulike valg og smittestrategier har de nordiske landene konsultert, informert og hjulpet hverandre, ikke minst på helseområdet. Nordiske helsemyndigheter har fortløpende delt informasjon om og vurderinger av pandemien og hjulpet hverandre med praktiske utfordringer, i tråd med Nordisk helseberedskapsavtale. Foruten utmerket bilateralt forhold til hvert av de nordiske landene, mener vi Nordisk råd er en viktig arena for å styrke vårt nordiske samarbeid og samhold. Det tette samarbeidet vi har hatt omkring pandemihåndteringen har dannet et grunnlag vi kommer til å bygge videre på når vi arbeider oss ut av pandemien og sikrer beredskapen for fremtidige kriser.

2. Pandemihåndteringen har for alvor vist oss betydningen av samarbeid om helse og helseberedskap. Dette samarbeidet var etablert før pandemien, ble styrket underveis og er noe vi ønsker å holde fast på fremover. Det gjelder innen arbeid mot antibiotikaresistens, grensekontroll, helseberedskap og vaksinetilfang. I tillegg ønsker vi å fortsette med å styrke forsvarssamarbeidet vårt. Vi støtter helhjertet opp under Visjon 2030 som ble vedtatt av de nordiske statsministrene i 2019. Norden skal bli verdens mest bærekraftige region gjennom et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Spesielt mener vi det er viktig å jobbe for nordiske løsninger innen transport, grensekryssende handel og energi.

3. Høyre vil oppmuntre til forståelsen av andre nordiske lands språk og kultur. Vi stiller oss positive til tiltak som bidrar til forståelse for nordiske språk og som fremmer interesse og nysgjerrighet for det nordiske språkmangfoldet. Den nordiske språkforståelsen er et viktig konkurransefortrinn for vår region og underbygger våre lands innbyggere til å studere og arbeide i hverandres land. Høyre er opptatt av å styrke barn og unges opplevelse av tilhørighet og deltakelse i de nordiske samfunnene. Vi mener språkforståelsen mellom de nordiske land er en styrke. Vi ønsker å gi de nordiske sivilsamfunnene, og spesielt barn og unge, økt kjennskap til nabolandenes språk og kultur. Spesielt er dette arbeidet viktig gjennom Nordisk råd. Vi ser frem til å delta i videre revisjon av den nordiske språkdeklarasjonen gjennom rådet. Vi vil være spesielt opptatt av tiltak som motvirker presset på den nordiske språkforståelsen fra engelsk, nye teknologier og medier. Dette arbeidet vil både ha en utdanningsfaglig og en kulturfaglig dimensjon. Konsekvensene angår like fullt alle sektorer, for språkforståelsen utgjør det tydeligste uttrykket for våre lands dype historiske fellesskap.

Fremskrittspartiet

1. Vi tror det er viktig å bygge opp et godt samarbeid med likesinnede land, der vi har et kultur- og verdifellesskap og som ligger nær oss geografisk. Vestlig sivilisasjon står under sterkere press, blant annet fra fremvoksende stormakter. Vi står sterkere når vi står sammen. Vi tror at samarbeid med de andre nordiske landene har et stort potensial. Dette gjelder på regjeringsnivå, men også på et folk-til-folk-nivå. På regjeringsnivå ønsker vi mer samarbeid på områder som sikkerhetspolitikk, kriminalpolitikk, frihandel, felles konkurranseregler og menneskelig frihet. Vi ønsker også å fortsette arbeidet med å bygge ned grensehindre for å gjøre det lettere for innbyggerne i Norden å bevege seg over landegrensene.

2. Vi ønsker særlig mer samarbeid på sikkerhetsfeltet, både innen samfunnssikkerhet (inkludert cyber) og forsvarssamarbeid.

3. FrP mener at undervisningen om både vår norske og vår fellesnordiske kulturarv og historie bør styrkes og at kontakt mellom landene gjennom klasseturer, studieopphold og så videre bør oppmuntres. FrP er opptatt av å bevare ordningen der norske studenter kan søke om å få studere i våre nordiske naboland og bli behandlet på linje med nasjonale søkere ved opptak.  

Senterpartiet

1. Senterpartiet er opptatt av at det i beredskapssammenheng må være et tettere samarbeid mellom de nordiske landene. I møte med framtidige kriser må de nordiske landene i større grad samarbeide om felles strategier, slik at det for eksempel ikke skapes unødvendige grensehindringer. Det er også viktig å jobbe for å fjerne andre grensehindringer som også eksisterte før pandemien, slik at vi sikrer en mer sømløs mobilitet mellom de nordiske landene.

2. Senterpartiet ønsker et tettere samarbeid på beredskap (helseberedskap, smittevernutstyr, brannberedskap, nødvann med mer), kultur og idrett, interregprosjekter, utveksling for elever/studenter og transport (f.eks. togtilbud mellom landene).

3. Senterpartiet mener for eksempel at det må jobbes for at mer nordisk kultur blir tilgjengelig på tvers av de nordiske landene, som filmer på de nordiske språkene. Når dette blokkeres på strømmetjenester i de enkelte landene, svekkes også muligheten til å utvikle språkforståelse på tvers av de nordiske landene.

Sosialistisk Venstreparti

1. SV ønsker å være en pådriver for et tett integrert Norden og en fremtid hvor Norden fungerer som Norges viktigste samarbeidsplattform. Det finnes store muligheter for tettere samarbeid og koordinering på sikkerhet, beredskap, arbeidsliv, velferd, klima, utenriks- og utviklingspolitikk, transport, infrastruktur og kultur. Vi må styrke de samarbeidsplattformene vi allerede har og vi må strebe etter å finne nye møteplasser. Ikke minst må vi tørre å satse på de initiativene som nå virker å stå stille. Tolv år etter Stoltenberg-rapporten om nordisk utenriks- og sikkerhetspolitikk er fortsatt mye ugjort, og et nytt politisk flertall må bygge videre på de konkrete forslagene som allerede ligger på bordet.  Gjennom en helhetlig tilnærming til det nordiske prosjektet kan vi styrke det gode samarbeidet og binde regionen tettere sammen.

2. SV ønsker en kraftig utvidelse av det nordiske samarbeidet på flere områder. Vi har gjennom hele vår historie vært en pådriver for et sterkere nordisk forsvarssamarbeid og ønsker å intensivere arbeidet på dette området. De senere årene, både gjennom pandemien og i andre krisesituasjoner, har vi sett nødvendigheten av bedre og mer effektiv fellesnordisk kriseberedskap. SV ønsker også en sterkere satsing på samarbeid om grønn industri og næringsutvikling i den nordiske regionen.

SV mener det finnes et betydelig potensial for mer samarbeid innenfor infrastruktur og transport. Vi arbeider for en felles nordisk transportplan med fokus på miljøvennlig infrastruktur og en nordisk jernbanestrategi der alle grensekryssende jernbaner inngår. En fellesnordisk jernbane knytter oss tettere sammen og knytter Norge tettere på Europa.

Digitalt samarbeid er et annet område som løftes frem i SVs nye arbeidsprogram. Vi ønsker å videreutvikle en felles nordisk digital eID-løsning for å gjøre det enklere å bruke bank eller offentlige tjenester på tvers av grensene. I løpet av perioden har vi flere ganger foreslått at Norge bør ta initiativ til en nordisk offentlig skyløsning for å bedre Nordens digitale autonomi og sikkerhet.

3. En sterkere fellessatsing på nordisk språklæring og språkforståelse er en viktig nøkkel til et tettere integrert Norden. SV ønsker et felles nordisk språkarbeid og konkrete tiltak for øke nordiske kultursatsinger. SV ønsker også bedre incentiver for NRK og andre kulturinstitusjoner for å vise flere produksjoner på de nordiske språkene. Vi har også et felles ansvar for å løfte de nordiske urfolks- og minoritetsspråkene opp på den nordiske agendaen.  

Venstre

1. Flere togavganger fra Norge til Europa (inkl. Norden), et felles studieopptakssystem for hele Norden, fordypet forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid vil gjøre det enklere for arbeidsinnvandring mellom ulike europeiske (og nordiske land). 

2. Alle relevante saksområder, fra kunnskapsutveksling og næringsutvikling til forsvarssamarbeid og samferdsel.

3. Vi ønsker blant annet å gjøre det lettere for elever og studenter å dra på utveksling og øke støtten til utvekslingsopphold for unge forskere.

Kristelig Folkeparti

1. Norden er vårt nærmeste regionale samarbeidsnivå. Et godt samarbeid med våre nordiske naboer er av avgjørende betydning for Norge. KrF mener Norge må arbeide for å styrke Nordisk råd og arbeide for at institusjonens status heves. Norden bør søke å komme frem til felles standpunkter og stå sammen som utenrikspolitisk aktør i flere viktige internasjonale spørsmål. De nordiske landene har et nært kulturelt og politisk slektskap, og god samhandling mellom våre land er viktig og gir mer tyngde inn mot bredere internasjonale samarbeidsarenaer.

Vi har tette bånd til nabolandene våre. Mange har bo- og arbeidsmarked på tvers av landegrensene. Koronapandemien har gitt utfordringer for den tette samhandlingen, og det har vært viktig for KrF å ivareta de som bor og arbeider på tvers av grensen. Vi vil jobbe for et fleksibelt arbeidsmarked, fremdeles godt samarbeid om utdanning og arbeide for å bygge ned grensehindre, slik at Norden fremover kan bli en av verdens mest integrerte regioner. 

2. KrF mener det er flere politiske områder, hvor nordisk samarbeid er viktig. Infrastrukturen som binder landene sammen må styrkes for å bidra til økt samarbeid over grensene, og det kulturelle og språklige samarbeidet i Norden må utvikles videre. I en del utenrikspolitiske spørsmål vil det være klokt å komme frem til felles standpunkter, slik at de nordiske landene kan stå sammen i internasjonale fora. Det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden må forsterkes videre på tvers av ulik tilknytning til NATO, og grensekryssende utfordringer som for eksempel cyberkriminalitet vil være viktig. Norge har lenge hatt et energisamarbeid med Norden som vi ønsker å videreutvikle. Også på helsefeltet er det tema kan vi stå sammen om, for eksempel i kampen mot antibiotikaresistens.   

3. Det er ingen tvil om at det er viktig og bra at brukerne av de skandinaviske språkene er i stand til å forstå hverandre. Skolen vil være en viktig arena for opplæring, slik at oppvoksende generasjoner også blir kjent med våre nabospråk og er i stand til å forstå disse. Ikke alt som er viktig, vedtas politisk, men vi skal gjøre vårt for at fellesnordisk forståelse og styrkede familiebånd språklig og kulturelt forsterkes. 

At svenske og danske TV-programmer ikke dubbes, bør være en selvfølge, for eksempel.

Miljøpartiet De Grønne

1. Klima- og naturkrisa er vår tids største utfordring. For å løse krisa er Norge avhengig av internasjonalt samarbeid. MDG er klar på at nordisk samarbeid inngår som en viktig byggekloss i det større klimasamarbeidet. 

MDG vil arbeide for en nordisk nordområdepolitikk, der klima og miljø er blant satsingsområdene. Vi vil videreføre det arktiske miljø- og klimaarbeidet og videreutvikle Barentssamarbeidet med vekt på kultur, urfolk, helse, miljø og bærekraftig samfunnsutvikling.

MDG vil også være en pådriver for en nordisk samekonvensjon for å lette samhandling og styrke samisk kultur på tvers av landegrensene. MDG er klar på at bedre integrasjon forutsetter god infrastruktur. Grensekryssende tog i Nord-Norge, Trøndelag og på Østlandet lider i dag under manglende politisk vilje til å løfte blikket utover landegrensene. I en regjering vil MDG ta initiativ til en felles nordisk jernbaneplan for et bedre togtilbud, mer gods på bane mellom landene og utvikling av et nettverk av høyhastighetsbaner mellom de nordiske storbyene og til Europa. I alternativt statsbudsjett for 2021 satte MDG av mer enn én milliard kroner til nye jernbaneløsninger. Denne potten inkluderer utredning av løsninger for jernbane som kan konkurrere med fly mellom f.eks. Oslo og Stockholm, og Oslo og København.

MDG er også tydelig på at et troverdig forsvar av Norge forutsetter solide allianser. MDG ønsker derfor et mer forpliktende forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid med våre nordiske naboland og resten av Europa. For å bygge videre på dette vil MDG styrke det nordiske forsvarssamarbeidet innen NORDEFCO, blant annet innen operativ virksomhet, informasjonsdeling og øvelser. Vi ønsker også å utvide det nordiske beredskapssamarbeidet, blant annet innen Haga-samarbeidet.

2. Norden er blant verdens mest integrerte regioner, og nordisk integrasjon har gjennom historien fremstått som et eksempel til etterfølgelse på en rekke saksområder som er viktige for Miljøpartiet de grønne. I en regjering der MDG deltar, vil vi fortsette arbeidet med å bygge grønne og innovative nordiske modeller som skal bidra til å løse fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å ta en aktiv rolle i å styrke det nordiske samarbeidet på områder som forskning, utdanning, utvikling, teknologioverføring, transport, infrastruktur, forsvar, beredskap og kulturutveksling.

Under koronapandemien har båndene mellom de nordiske landene vært skadelidende. Ulike strategier for smittehåndtering gjør at vi kanskje ikke blir i stand til å åpne på samme tid. Samtidig har koronapandemien vist at de nordiske landene opptrer solidarisk overfor hverandre, f.eks. med tanke på anskaffelse og utlån av vaksiner. MDG mener det er særlig viktig å ta vare på det nordiske felleskapet i den tiden vi er inne i nå og den første tiden etter at det igjen blir mulig å reise fritt i Norden.

3. En felles språkforståelse er viktig for integrasjon på tvers av landegrensene. MDG mener derfor det er viktig at barn og unge blir eksponert for varierte språkkilder, og har programfestet støtte til bruken av andre skandinaviske språk i TV og film for barn.

MDG vil derfor prioritere ressurser til ivaretakelse av fellesnordiske kulturminner samt styrke støtten til museer og arkiver som dokumenterer historien til våre felles nordiske minoriteter og urfolk. MDG ønsker å styrke felles-nordiske produksjoner og kulturprosjekter for å styrke båndene mellom de nordiske landene og understøtte vårt fellesskap i språk, kultur og historie. Nordisk samarbeid innenfor kultursektoren og sivilt samfunn må støttes gjennom målrettet offentlig finansering.

Rødt

1. Rødt har ikke tatt stilling til et eventuelt regjeringssamarbeid etter valget, men Rødt vil uavhengig av posisjon jobbe for økt nordisk samarbeid og integrasjon på flere områder.

Rødt har programfestet at vi vil melde Norge ut av NATO og jobbe for en nordisk forsvarsallianse med Sverige, Danmark, Finland og Island. En forutsetning for en slik allianse er at den er uavhengig av NATO og stormaktsrivaliseringen. Rødt vil også at norsk forsvarsindustri søker samarbeid om produksjon av forsvarsmateriell med våre nordiske naboer.

Rødt jobber for at samene skal ha fast representasjon i Nordisk råd. Vi vil ha samisk vetorett mot naturinngrep i samiske områder og endre nordisk samekonvensjon til å inkludere samiske rettigheter til naturressursene.

2. Rødt vil innføre pant på flere typer emballasje, øke pantesatsen på drikkevareemballasje og jobbe for et felles nordisk pantesystem.

Rødt vil også jobbe for nordisk samarbeid innenfor transportsektoren både når det gjelder togreiser og transport av gods på bane og sjø. Rødt vil utvide jernbanenettet til hele landet og koble det sammen med svenske og finske linjer. Ofotbanen er landets tyngst trafikkerte jernbane og har for liten kapasitet. Det skal bygges dobbeltspor på Ofotbanen. Det skal også innføres et samarbeid med Sverige og Danmark for å koble norsk høyhastighetsjernbane til kontinentet og ha tilbud om nattog til Tyskland fra Oslo. Systemet for billettsalg for slike tog skal gjøres enklere gjennom samarbeid mellom land. 

Rødt vil satse mer på gods på bane og sjø. Dette krever et nærmere samarbeid med Sverige om lavere transportpriser på jernbanen, lengre godstog, og tiltak mot sosial dumping både på terminalene og i transportbransjen. Havneinfrastrukturen skal også utvikles slik at mer av godstrafikken kan tas sjøveien. Samlastingsterminaler som kan håndtere gods fra sjø og direkte over på bane skal prioriteres. Et minstemål må være 30 prosent overføring av godset på veg over 300 km innen 2029.

3. Rødt støtter opp om nordisk samarbeid for å bedre nabospråkopplæring- og forståelse i Norden. 

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv