Tilbakeblikk: Slik var partienes Norden-politikk i 2017

Alle er enige om at nordisk samarbeid er bra, men hva vil stortingspartiene gjøre for Norden, hvis de kommer til makten? Dette var det de svarte før Stortingsvalget i 2017.

Vi stilte alle partiene tre spørsmål:

  1. Hva er de viktigste grepene dere vil ta for å oppnå økt nordisk samarbeid og integrasjon, dersom dere sitter i regjering etter valget? 
  2. På hvilke saksområder ønsker partiet å satse nordisk?
  3. Hvilke planer har dere for å bedre nabospråkopplæringen- og forståelsen i Norden?

Arbeiderpartiet

1.

Vi ønsker en sterkere satsing på Nordisk råd og Nordisk ministerråd, økt kontakt- og informasjonsutveksling mellom de nordiske lands parlamenter og nær kontakt med landenes regjeringer. Vi vil legge forholdene til rette for et aktivt fagligpolitisk samarbeid, erfaringsutveksling, styrking av nordiske organisasjoner og institusjoner, et fleksibelt arbeidsmarked og felles satsing på viktige områder. Arbeidet med å bygge ned grensehindre og hindre at nye oppstår, må videreføres og styrkes. Vi vil bidra til å gjøre det lettere for nordboere å bo, utdanne seg og jobbe i andre nordiske land.

2. 

Det siste tiåret har utenriks-, forsvars- og beredskapsspørsmål blitt stadig viktigere i det nordiske samarbeidet. Ikke minst har den såkalte Stoltenberg-rapporten fra 2009 om «Nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk» spilt en viktig rolle i konkretiseringen av samarbeidet på dette feltet. Arbeiderpartiet vil videreføre og styrke dette samarbeidet.

Det nordiske samarbeidet har lang tradisjon for sterk folkelig forankring. Vi har for eksempel et eget energihjemmemarked. Arbeiderpartiet vil ta nye politiske initiativ for samarbeid på områder der vi kan styrke regionens stilling i Europa. Det gjelder på områder som miljøteknologi, klimapolitikk, infrastruktur og reformer innen forskning og utdanning.

Samarbeid på helseområdet er et viktig satsingsområde. Kønberg-rapporten, som Nordisk Ministerråd tok initiativet til, lanserte en rekke viktige forslag til tiltak på dette området. Innsats mot antibiotika-resistens kan ikke vinnes av et land alene, men krever felles løft. Tilbud for pasienter med sjeldne sykdommer og felles medisininnkjøp er andre områder hvor nordisk samarbeid kan gjøre en forskjell. Forslaget fra den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk Råd om å opprette et felles nordisk register over helsearbeidere som har mistet sin autorisasjon, er et eksempel på et viktig fellesnordisk initiativ.

3.

Arbeiderpartiet vil understreke betydningen av kunnskap om og forståelse av andre nordiske lands språk og kultur. Opplæring i svensk og dansk i tillegg til kunnskap om gammelnorsk og dets tilknytning til islandsk, ligger i dag i læreplanene både på grunn- og videregående trinn. Dette er det viktig å sikre for fremtidige generasjoner. Viktig er også den kunnskapen som formidles via TV og radio. TV-serien Skam har vist at vi har et felles språklig utgangspunkt og at ungdom forstår nabolandsspråkene, når engasjementet er til stede.

Høyre


1.

Det nordiske samarbeidet er mer aktuelt enn noensinne, og i et sterkt og samlet Norden står vi godt rustet til å håndtere morgendagens utfordringer. Høyre vil fortsette å arbeide for at Norden blir verdens mest integrerte region og styrke samarbeidet med våre nordiske naboland. Høyre ønsker en fortsatt sterk satsing på Nordisk råd og Nordisk ministerråd. Det nordiske samarbeidet skal gi merverdi for nordiske innbyggere og sikre våre felles interesser. Høyre vil bidra til å bygge ned grensehindre og hindre at nye oppstår, legge til rette for et fleksibelt arbeidsmarked og styrke det forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet samt gjøre det lettere å arbeide og flytte mellom de nordiske landene. 

2.  

Høyre vil videreføre og styrke utenriks- og forsvarssamarbeidet i Norden, som hviler på Stoltenberg-rapporten og er utvidet til å omhandle samfunnssikkerhet, fredsmekling, bidrag til FN-operasjoner, globale sikkerhetstrusler og forebygging av ekstremisme. En ny og uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet understreker behovet for å hegne om nordisk fellesskap, samforståelse og verdigrunnlag i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Høyre støtter den norske utenriksministerens initiativ til halvårlige utenriksministermøter i nordisk krets.

Strammere økonomiske rammer og prisstigning på høyteknologisk forsvarsmateriell gjør at de nordiske landene har felles interesser i å videreutvikle forsvarssamarbeidet.

De nordiske landene har i en viss grad integrert infrastruktur og står ofte overfor felles trusler, sårbarheter og risikoer. Cyberkriminalitet er grenseløs og krever økt samarbeid over landegrensene. Høyre vil arbeide aktivt for effektivt og strukturert nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet og god informasjonsutveksling mellom de nordiske landene.

Høyre vil også videreføre det nordiske samarbeidet på helse. Velferdsteknologi og nye innovative løsninger fornyer og forbedrer velferden og gjør våre nordiske samfunn bedre rustet til å møte disse utfordringene. Med Könberg-rapporten som plattform, vil Høyre styrke og videreføre det nordiske forskningssamarbeidet. Kampen mot antibiotikaresistens vil også være et prioritert område.

3.

Høyre vil oppmuntre til forståelsen av andre nordiske lands språk og kultur. Vi stiller oss positive til tiltak som bidrar til forståelse for nordiske språk og som fremmer interesse og nysgjerrighet for det nordiske språkmangfoldet.

Høyre er opptatt av å styrke barn og unges opplevelse av tilhørighet og deltakelse i de nordiske samfunnene. Dette inkluderer språkopplæringen som ligger i læreplanen i dag på grunn- og videregående trinn. Høyre vil sette fokus på arbeid, skole, kultur og idrett som arenaer for inkludering og demokratisk medborgerskap gjennom prosjekter startet i Nordisk Ministerråd i 2017.

Fremskrittspartiet

1.

Fremskrittspartiet ønsker å bygge allianser med likesinnede land. Vi tror at samarbeid med de andre nordiske landene har et stort potensial. Vi vil arbeide for mer åpenhet og samhandel over grenser og søke å samarbeide på områder som sikkerhetspolitikk, miljøpolitikk, kriminalpolitikk, frihandel, felles konkurranseregler og menneskelig frihet. Vi ønsker for eksempel å jobbe for å styrke Grensehinderrådets arbeid med å forebygge og fjerne grensehindre og hindre som hemmer vekst. Vi ønsker også mer samarbeid om sikkerhetspolitikk, både innen samfunnssikkerhet og forsvar.

2.

Vi ønsker å gjøre Norden til en mer integrert region, blant annet ved å fjerne flere grensehindre. Vi tror vi at vi kan stå mye sterkere i større fora der vi samarbeider om tema som opptar de nordiske landene, for eksempel innen miljøspørsmål. Vi tror særlig at vi kan samarbeide mer på sikkerhetsfeltet, både innen samfunnssikkerhet (inkludert cyber) og forsvarssamarbeid.

3.

FrP mener at det å kunne godt norsk, er en forutsetning for å utvikle videre språkforståelse og vil styrke dette. Videre mener FrP at undervisningen om både vår norske og vår fellesnordiske kulturarv og historie bør styrkes og at kontakt mellom landene gjennom klasseturer, studieopphold og så videre bør oppmuntres ytterligere. FrP er opptatt av å bevare ordningen der norske studenter kan søke om å få studere i våre nordiske naboland og bli behandlet på linje med nasjonale søkere ved opptak.  


Kristelig folkeparti

1.

Norden er vårt nærmeste regionale samarbeidsnivå, og samarbeidet med de nordiske landene er av avgjørende betydning for Norge. Infrastrukturen som binder landene sammen, må styrkes for å bidra til økt samarbeid over grensene, og det kulturelle og språklige samarbeidet i Norden må utvikles videre. KrF mener Norge må arbeide for å styrke Nordisk råd og arbeide for at institusjonens status heves. Norden bør søke å komme frem til felles standpunkter og stå sammen som utenrikspolitisk aktør i flere viktige internasjonale spørsmål. Det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden må forsterkes videre på tvers av ulik tilknytning til NATO og EU.

2.

Både infrastruktur, kultur og sikkerhetspolitikk vil være relevante saksområder for å styrke det nordiske samarbeidet. Også i en del utenrikspolitiske spørsmål vil det være klokt å komme frem til felles standpunkter, slik at de nordiske landene kan stå sammen i internasjonale fora.

3.

Detaljene i dette må vi komme tilbake til når vi kommer i regjering, men det er ingen tvil om at det er viktig og bra at brukerne av de skandinaviske språkene er i stand til å forstå hverandre. Skolen vil være en viktig arena for opplæring, slik at oppvoksende generasjoner også blir kjent med våre nabospråk og er i stand til å forstå disse.Senterpartiet

1.  

Senterpartiet er tilhenger av et sterkere nordisk samarbeid knyttet til våre felles interesser og med respekt for de enkelte landenes selvstendighet.  

2.

Senterpartiet vil arbeide for et tettere nordisk forsvarssamarbeid blant annet når det gjelder ressursovervåkning, deltagelse i internasjonale operasjoner, materiellinnkjøp, øvelser, skytefelt og utdanning. Senterpartiet vil også arbeide for at Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppen i EU. Senterpartiet vil videre si opp Schengen-avtalen og i stedet styrke det nordiske grensesamarbeidet med opprettholdelse av den nordiske passfriheten. Senterpartiet mener forvaltningen av de store rovdyra bør ses i et helhetlig, nordisk perspektiv.

3.

Senterpartiet vil arbeide for at nordiske barneprogrammer ikke tekstes.

Venstre

1.

Venstre ønsker å knytte bo- og arbeidsmarkedsregionene i Norden tettere sammen, både gjennom statlig samarbeid og samarbeid mellom de viktigste nordiske byene. Det krever blant annet at reisetidene mellom storbyene reduseres kraftig. Om Venstre kommer i regjering, vil vi sørge for at ambisjonene om jernbaneforbindelse mellom Oslo, Gøteborg, Stockholm og København følges opp i praksis.

2.

Venstre vil videreutvikle et nærmere forsvarssamarbeid med de nordiske landene, jobbe for mer forskningssamarbeid mellom de nordiske universitetssykehusene, opprette et nordisk forskningsfond rettet særlig mot barns sykdommer og videreutvikle et nordisk samarbeid om utdanning innen små og utsatte håndverksfag i kulturfeltet.

3.

Venstre vil fortsette arbeidet med å styrke de humanistiske fagene i universitets- og høyskolesektoren, herunder nordisk språk, kultur og litteratur. I tillegg er vi opptatt av å sørge for at vi fortsatt forstår hverandre i Norden. Fortsatt fellesnordisk språkforståelse forutsetter at film og fjernsyn sendes tekstet, ikke dubbet, når programmet er statlig finansiert eller støttet.

Sosialistisk venstreparti

1.

SV mener det er et større og ubrukt potensial for nordisk samarbeid innen sentrale politiske felt, som vi ønsker å utnytte. Det gjelder særlig felt som velferd, arbeidsliv, klimapolitikk, posisjoner i internasjonale spørsmål og sikkerhetspolitikk, der de nordiske landene har mye til felles og gode muligheter for å utvikle samarbeidet videre.

2.

Konkret ønsker SV en betraktelig styrking av det nordiske forsvarssamarbeidet, noe som er fornuftig både fordi vi har geografisk nærhet og fordi de nordiske landene i større grad enn noen av våre andre allierte deler felles interesser. I tillegg ønsker vi å satse på bedre transport mellom de nordiske landene, med lyntog til Göteborg, og på sikt København. SV ønsker også en sterkere satsing på samarbeid om grønn industri og næringsutvikling i den nordiske regionen.

3.

SV ønsker å styrke tiltak som tilrettelegger for bedre språkforståelse innad i Norden, for eksempel gjennom å styrke incentivene til NRK for å kjøpe inn og vise flere produksjoner på de ulike nordiske språkene.


Miljøpartiet De Grønne

1.

De Grønne vil etablere større, sammenhengende nasjonalparker og verneområder på tvers av landegrensene i Norden, særlig på Nordkalotten. Vi vil være en pådriver for en nordisk samekonvensjon for å lette samhandling og styrke samisk kultur på tvers av landegrensene. Vi ønsker også et tettere forsvarspolitisk samarbeid med våre nordiske naboland, blant annet innen informasjonsdeling, øvelser og samarbeid om utvikling og innkjøp av utstyr. 

Miljøpartiet De Grønne i Norge er med i en stor europeisk partifamilie der mange av de andre nasjonale partiene er vesentlig større enn oss. Det er derfor naturlig for oss å samarbeide med og hente råd hos søsterpartier i andre nordiske land, ikke minst i Sverige, der Miljöpartiet sitter i regjeringen.

2.

Forsvar, kultur, naturvern og samferdsel er noen aktuelle samarbeidsområder, men mange andre vil kunne være aktuelle.


3.

Vi vil støtte bruk av andre skandinaviske språk i tv og film for barn. Vi vil også bedre forholdene for de ulike nasjonale minoritetene i Norge, minoriteter som til dels kommer fra og til dels også finnes i andre nordiske land. Vi vil arbeide for at samiske språk styrkes, blant annet ved etablering av flere språksentre og økt støtte til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn, og ved å styrke samiske utdanningsinstitusjoner. Vi vil også blant annet støtte opprettelsen av Skogfinsk Museum og museum for kvenfolket.