Ønsker å utrede grensekryssende transport

Foreningen Norden ga sin støtte til forslaget om å utrede bedre jernbaneforbindelser mellom Stockholm-Oslo og Gøteborg-Oslo under høringen i Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget 24. april.

Foreningen Norden er en av organisasjonene som over flere år har tatt til orde for å få på plass bedre grensekryssende transport i Norden.

Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet har nå foreslått å utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg. 24. april var forslaget oppe til høring i Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget. Foreningen Norden kommenterte forslaget under høringen:


- Vi stiller oss positive til forslaget om å utarbeide en KVU på strekningene Oslo-Stockholm  og Oslo-Gøteborg. Forslaget er etter Foreningen Nordens oppfatning i tråd med Helsingforsavtalen, der Norge som en av avtalepartene  forplikter seg  til  å  «...arbeide  for  å befeste det samarbeid  som tidligere er innledet  på samferdselens  område,  og søke å utvikle dette  samarbeidet for å lette forbindelsene  og varebyttet  mellom  landene...» sa Stedje.


Stedje påpekte at 46 prosent av de forespurte sier mobilitet er den viktigste fordelen ved det nordiske samarbeidet, ifølge Nordisk ministerråds befolkningsundersøkelse fra 2017. Blant unge er tallet enda høyere.

Jernbane er også en sak som har engasjert mange av foreningens lokallag, noe Stedje kom inn på under høringen: På Foreningen Nordens landsmøte i 2016 fikk Østfold distrikt med seg resten av organisasjonen på en resolusjon om ny jernbane mellom Oslo-Gøteborg før 2030. Også Oslo og Akershus distrikt har tatt til orde for å satse på jernbane.

- Samferdsel handler om hvordan vi tilrettelegger for at mennesker i Norden skal kunne samhandle og skape seg en fremtid. Klarer vi å se over grensene og tenke nordisk, utvider vi vårt eget hjemmeområde. Derfor er det viktig at Norge nå setter i gang med utredningen av grensekryssende transport til det beste for befolkningen i Norden, sier Stedje.


Les Foreningen Nordens høringsnotat her