Prinsipprogram 2022-2024

Fokusområder og prinsipprogram for Foreningen Norden Norge

Formålsparagraf 

Foreningen Norden Norge er en ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formål å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid.   

Foreningen Norden skal være en nordisk kulturbærer og pådriver for nordisk samarbeid. 

Foreningen samarbeider med tilsvarende foreninger i de øvrige nordiske land og selvstyrende områder. Formen for Norden-foreningenes samarbeid er fastlagt i vedtektene for Foreningene Nordens Forbund.

Mål 

Foreningens mål er å fremme og utvikle den nordiske kulturen og styrke den nordiske samfølelsen blant alle i Norden, og gjøre Norden til en av verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende regioner.     

Dette gjør vi gjennom å formidle kunnskap om nordisk kultur, språk, historie og samfunnsforhold, samt å legge til rette for nordiske opplevelser. 

Vi fremmer et tettere nordisk samarbeid for alle i Norden gjennom å være en pådriver for den nordiske integrasjonsprosessen. Dette gjør vi ved å synliggjøre grensehindre og foreslå tiltak som gjør det enklere å leve, bo, studere, arbeide og reise i Norden.   

Samarbeid med Norden-foreningene: Visjon og verdier 

Foreningene Norden i de nordiske landene samarbeider i Foreningene Nordens Forbund. 

Forbundets vision er: 

- at skabe et stærkere Norden for alle af Nordens medborgere ved at arbejde for en mere integreret region/Nordisk forbundsstat .

- at styrke Norden som region globalt ved at arbejde  for en mere integreret region/Nordisk forbundsstat.


Forbundet arbejder på grundlag af de værdier som bærer den nordiske samfundsmodel; tillid, frihed under ansvar, åbenhed og inkludering, tolerance, ligestilling og demokrati samt respekten for traditionen for at foretage dialog med medborgerne i de demokratiske institutioner. 

Det nordiske fellesskapet og tettere nordisk samarbeid 

Kultur- og språkforståelsen er grunnpilaren for det nordiske samarbeidet, og danner grunnlaget for nordisk identitet.  

Foreningen forener folk i Norden
Det nordiske samarbeidet har bred forankring og den folkelige kontakten mellom mennesker i Norden er tett. Dette gir samarbeidet i Norden en unik karakter. For å ivareta og videreutvikle Norden og det nordiske samarbeidet, kreves kontinuerlig innsats for å styrke de nordiske båndene. Særlig viktig er det å gi unge mennesker og nye nordiske borgere forståelse, engasjement og kunnskap om verdien av det nordiske kulturfellesskapet.  

Språk- og kultur forener Norden
Det er grunnleggende for det nordiske samarbeidets fremtid å styrke det holdningsskapende arbeidet for den fellesnordiske kultur- og språkforståelsen. 

Foreningen arbeider for å sikre bred tilgang til det nordiske kulturfellesskapet og det skandinaviske språkfellesskapet. Å kunne kommunisere med hverandre på skandinavisk, gir stor samfunnsgevinst og styrker den nordiske samfølelsen. Samtidig skal foreningen skape interesse og forståelse for alle språk i Norden.   


Mulighetene forener Norden
Foreningen vil styrke bevisstheten om mulighetene som ligger i nordisk samarbeid og i den nordiske integrasjonsprosessen. Et forent Norden vil gi større muligheter for studier, arbeid og næringsvirksomhet for alle som bor i regionen. 

I samarbeid med nasjonale og nordiske organisasjoner og myndigheter vil foreningen bidra til å sette sterkere fokus på Norden, og skape større forståelse for de muligheter som ligger i et forpliktende nordisk samarbeid i en nordisk forbundsstat. Sammen kan vi i Norden skape den mest nyskapende og dynamiske regionen i verden.    

Fokusområder for virksomheten 

Foreningen Norden sentralt skal så langt det er mulig bidra praktisk og økonomisk for at regionale aktiviteter der flere lokallag samarbeider lar seg gjennomføre. Foreningen Norden skal også arbeide for å styrke de lokale og regionale tilbudene, og med dette fremdeles arbeide for at Foreningen Norden skal være en landsomfattende organisasjon med stor støtte på grasrotnivå.

I perioden 2022-24 har Foreningen Norden følgende fokusområder som landsstyret vil konkretisere i årlige handlingsplaner: 

  • Politisk: Arbeide for fellesnordiske løsninger innenfor samferdsel, forsvar, beredskap og sikkerhetspolitikk, samt løfte frem viktigheten av å styrke kultur- og språkfelleskapet i Norden. 
  • Organisatorisk: Skape engasjement for Norden og verve nye medlemmer. Utvikle lokallagenes politiske og kulturelle virksomhet, og den nasjonale foreningens rolle som deltaker i samfunnsdebatten. 

PRINSIPPER 

Foreningen Norden vil arbeide for:  


1. Nordisk kulturfellesskap 
- at Norden utgjør ett opphavsrettsområde

- at kunnskapen om nordisk samarbeid økes i medieredaksjoner 

- at nordiske allmennkringkastere forsterker og utvikler sitt samarbeid for å bidra til en nordisk offentlighet  

- at geo-blokking (geografiske sperringer på internett) ikke skal forekomme mellom nordiske land 

- at Nordvisjonssamarbeidet styrkes for de nordiske allmennkringkasterne 

- at kommuner utnytter potensialet i nordisk vennskapskommunesamarbeid, til nytte for kommunenes innbyggere 

- at kjennskap til nordisk historie for å skape forståelse for dagens nordiske kulturfellesskap og samfunn blir spredt 

- at det etableres nordiske kulturinstitutt for å fremme og skape interesse for nordisk kultur  

- at de nordiske støtteordningene på kulturområdet styrkes 

- at Nordens dag, 23. mars, blir offisiell flaggdag i de nordiske landene 

2. Nordisk språkfellesskap 
- at skandinavisk skal fungere som kommunikasjonsspråk i Norden og at arbeidet med å harmonisere de fire skandinaviske skriftspråkene videreføres 

- at de nordiske språkrådene danner et eget råd for å styrke den skandinaviske språkforståelsen og påse at nordiske avtaler om språk følges opp i praksis 

- at kunnskap og forståelse for øvrige språk i Norden styrkes 

- at offentlige ansatte og studenter skal ha rett til å benytte dansk, norsk eller svensk ved arbeid og studier i Norge 

- at skandinavisk unngår språklig domenetap, og fortsatt skal kunne benyttes innen alle samfunnsområder 

- at film- og tv-produksjoner på dansk, norsk og svensk ikke dubbes på allmennkringkasterne

- at kompetansen om det finske og islandske språket i Norden styrkes 

3. Nordisk skole- og utdanningssamarbeid 

- at fellesnordiske universitet og forskningsinstitusjoner opprettes og videreutvikles 

- at alle norske elever skal få tilbud om leirskoleopphold i, eller utvekslingsreise til et nordisk land i løpet av skoletiden 

- at skole- og universitetsfagene dansk, norsk og svensk kalles nordisk 

- at kunnskap om Norden og nordiske språk styrkes i lærerutdanningen, og får en større plass i grunnskole- og videregående opplæring 

- at Norden fungerer som et felles utdanningsområde i videregående opplæring, fagskole, høgskole og universitetsnivå.  

- at kravene for yrkeskompetanse blir likestilt i alle de nordiske landene 

- at utveksling i videregående opplæring, på høgskoler og universitet forenkles og forbedres 

- at det etableres ett samordnet opptak til høyere utdanning i hele Norden 

- at alle barnehagebarn skal få kunnskap om Norden

4. Et grenseløst og forent Norden 

- at de nordiske landene danner en forbundsstat 

- at lover og regler i de nordiske landene harmoniseres, med en tett integrasjon som mål 

- at EU-lover som skal iverksettes i de nordiske landene, implementeres og tolkes likt  

- at personnummersystemene harmoniseres til et fellesnordisk system 

- at det opprettes et nordisk transportverk med ansvar for bedre og mer effektiv samferdsel i Norden 

- at Helsingforsavtalen følges opp i praksis for å styrke og systematisere arbeidet med den nordiske integrasjonsprosessen 

- at tele- og mobilavgiftene i de nordiske landene harmoniseres og at det etableres en enhetlig nordisk porto

- at det bygges høyhastighetsforbindelser mellom de folkerike regionene i Norden 

- at tverrgående transportforbindelser på Nordkalotten styrkes

- at de nordiske landene samarbeider og forener tiltak for å løse miljøutfordringer 

- at det etableres ministerråd innen samferdsel, slik at planlegging og utbygging på tvers av grensene kan intensiveres

- at det arbeides for å utvikle en fellesnordisk transportplan 

5. Nordisk arbeids- og næringsliv 

- at det arbeides med relasjonsbygging mot arbeids- og næringslivet for å harmonisere lover og regler innen arbeidslivet i Norden

- at skatter og avgifter harmoniseres i Norden 

- at det arbeides for økt forståelse for kulturforskjeller i Nordens arbeids- og næringsliv 

- at arbeids- og næringslivet ser på Norden som et felles arbeidsmarked 

- at det arbeides for å fjerne grensehindre for næringslivet 

- at lederopplæringen i arbeids- og næringslivet baserer seg på den nordiske modellen for medbestemmelse og trepartssamarbeid 

6. Norden i verden 

- at de nordiske landene står sammen om et felles forsvar av Norden 

- at de nordiske landene går sammen om en felles sikkerhets- og utenrikspolitikk 

- at de nordiske landene slår sammen sine utenriksstasjoner og har fellesnordiske representasjoner

- at den nordiske solidaritetserklæringen konkretiseres

- at Norden markedsføres som én turistdestinasjon

- at de nordiske landene samordner og samarbeider om håndtering av flyktninger. 

 

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

No items found.

Varamedlemmer

Her finner du vårt nyhetsarkiv.

No items found.