Aktiviteter

Får elevene lytte for lite i språkopplæringen?

10.-11. november 2022 arrangerte Foreningen Norden et seminar for lærere om nabospråkundervisning. En av oppfordringene som ble lansert, var å la elevene lytte fremfor å høre. For ved å la elevene utforske og undersøke tekster på nordiske språk, vil de etter hvert kjenne seg mer hjemme i språkene. Ved å gi elevene tilgang til nabospråkene, utvides også horisonten innenfor litteratur og kultur.

Mange norske elever er nok vant til at undervisningen om nabospråkene ofte går ut på å forsøke å tyde et dikt, og videre samtale om ord som er forskjellige fra eget morsmål. Enkelte, dyktige elever vil blant annet fort se at det er visse likhetstrekk mellom svensk og nynorsk. Muligens følger en mer eller mindre fruktbar samtale i plenum om likheter og forskjeller mellom språkene. Kanskje kommer klassen også frem til at dansk er enkelt å lese, men vanskeligere å forstå muntlig, og neimen er det ikke motsatt på svensk. Muligens ender nabospråksundervisningen her, før man går videre til å undervise om andre «norskfaglige emner»?

 

Still spørsmål til teksten

Torben Mundbjerg, lektor ved lærerutdannelsen ved Københavns Professionhøjskole, utfordret denne formen for nabospråksundervisning, da han holdt et engasjerende kurs for lærere på Voksenåsen. Noe av det Mundbjerg poengterte viktigheten av, var å lytte. Ikke høre, men lytte. Spill av en tekst på dansk eller svensk, og la elevene lytte til lydene. Ved å lukke øynene og lytte, kan elevene prøve å gjenkjenne ord som er like på eget morsmål. Kanskje må teksten lyttes til flere ganger, og etter hvert vil flere og flere ord bli tydelige. La elevene skrive spørsmål til teksten og lytt igjen. Fikk de noen svar? Etter hvert kan klassen lese teksten sammen, og se om de forstår enda mer.

 

Å gjøre språket til sitt eget

Kursdeltakerne på lærerseminaret fikk i oppgave å lesediktet Ægteskapet av Pia Tafdrup høyt for hverandre – på dansk (et nydelig dikt, forresten). En skrekkelig vanskelig oppgave, eller?Mundbjerg forklarte at ved å lese teksten høyt for elevene, selv på haltende dansk, ville språket bli ufarliggjort. Kanskje kan elevene selv prøve seg etterpå?

 

Ved gjentatt høytlesning, lytting, leselek, rollespill og utforsking av tematikk og språk, vil nabospråkforståelsen bli styrket. Elevene gjør språket til sitt eget, og kan ta i bruk egne språkkunnskaper i møte med språk som føles fremmede.

 

Slik blir hele den rike nordiske litteraturen tilgjengelig for elevene. Mens lærerne står friere til å velge tekster som best illustrerer poenget i det elevene skal lære og utforske, uavhengig av språk. Sammen vil dette bidra til en større nordisk samhørighet, siden språket er vår viktigste kulturmarkør.

 

Trafikklysmodellen – et innblikk i fellestrekk

Når elever møter en tekst som er skrevet på enten dansk eller svensk, vil elever kjenne igjen mange ord fra sitt eget morsmål. Trafikklysmodellen er et godt verktøy for å vise eleven hvor mange ord som er like, nokså like eller forskjellige fra eget morsmål. Du kan prøve selv ved å finne en tekst på enten svensk eller dansk, videre markerer du alle ordene som er like med en grønn tusj. Du vil kjapt se at det er ganske mange grønne markeringer på arket, før du med gul tusj markerer alle ord som er ganske like. Til slutt kan du markere de ordene som er helt ulike med rødt – du vil se at det er overraskende få. Still deg spørsmålet: Forstår jeg ordene markert i rødt, ut ifra hva som ellers står i teksten eller setningen? Hvis ikke, kan du slå opp ordet i en ordbok. Slik blir vokabularet utvidet på nabospråket, samtidig som du blir bevisst på at det er særdeles mange like og nokså like ord i de skandinaviske språkene.

 

Trafiklysbillede
Foto: Norden i skolen

Trafikklysmodellen kan også benyttes på de øvrige nordiske språkene, fordelingen av fargene vil bli en annen. Foreningen Norden har poengtert i sitt prinsipprogram at kunnskapen om både finsk og islandsk språk bør styrkes, og denne øvelsen er et perfekt verktøy for å gjøre akkurat det.

Tekster på alle de nordiske språkene får du tilgang til ved å logge deg inn på nordeniskolen.org. Trafikklysmodellen var én av metodene Mundbjerg presenterte på Foreningen Nordens lærerseminar. Foreningene Nordens forbund har allerede beskrevet trafikklysmodellen på nordeniskolen.org, og vi oppfordrer alle til å ta i bruk undervisningsplattformen i klasserommet – helt gratis!

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform