Høringer

Foreningen jobber med en rekke politiske saksfelt. Her finner du våre høringssvar i aktuelle politiske saker.

2023:

Innspill i høring om universitets- og høyskoleloven

Foreningen Nordens innspill til Kunnskapsdepartementet om norsk fagspråk

Foreningene Nordens felles uttalelse om nytt utkast til nordisk språkdeklarasjon

2022:

Innspill til NTNU vedrørende språkpolitiske retningslinjer

Høringssvar om ny nordisk språkdeklarasjon

Innspill i høring om å godkjenne leger utdannet i Danmark

Høringssvar vedrørende NRK-plakaten

2020:

Høringssvar: Med rett til å mestre

Foreningen Nordens høringssvar vedrørende NOU 2019:23 Ny opplæringslov, 01.07.2020

Innspill til Nordisk ministerråds kommende kulturpolitiske samarbeidsprogram 2021-24

2019:
Høringsnotat om ny kulturmelding (Kulturens kraft)

Høringssvar om Forslag til ny, heilskapeleg språklov

Innspill til Forslag til nye læreplaner (norsk, samfunnsfag og samfunnskunnskap)

2018:

Høringsnotat om konseptvalgutredninger (KVU) Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg

Høringssvar om Fagfornyelsen, siste innspillsrunde om kjerneelementene

Høringssvar om forslag til endringer i statsborgerloven

Høringssvar om initiativ til felles nordisk politikk overfor EU innen skognæringen

Høringssvar om læreplanen i norsk og samfunnsfag

2017:

Høringssvar om kjerneelementene i skolefagene

Høringssvar om ny personidentifikator

Høringssvar om ny overordnet del

Høringssvar om forslag til endringer i barnehageloven

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

No items found.

Varamedlemmer

Her finner du vårt nyhetsarkiv.

No items found.