Innspill i høring om universitets- og høyskoleloven

I en høring om universitets- og høyskoleloven etterlyser Foreningen Norden en tydelig omtale av nabospråkene. Universiteter og høyskolers tradisjon for å likestille de skandinaviske språkene er et viktig prinsipp, i en tid der flere tar til orde for å nedprioritere nabospråkforståelse.

Følgende høringsinnspill ble levert til Stortingets utdannings- og forskningskomité 29. november 2023.

Foreningen Norden vil berømme omtalen av utfordringene knyttet til norsk fagspråk, samt mål om å styrke norsk fagspråk. Vi ser derimot med bekymring på den manglende omtalen av nabospråk og retten til å bruke dansk og svensk. Universitets- og høyskoleloven legger viktige premisser for den språklige utviklingen i akademia, og vi oppfordrer til ikke å glemme nabospråkene.

Norsk fagspråk

Norsk fagspråk er under press, både i sammenheng med undervisning og publisering. Engelsk er det dominerende publiseringsspråket mens en forsvinnende liten andel av publisering fra norske institusjoner er på norsk. At engelsk velges som publiseringsspråk er ikke overraskende, ut ifra den potensielt langt større rekkevidden, noe som gjør norske utdanningsinstitusjoners ansvar for norsk fagspråk desto viktigere. Utviklingen leder til mangel på god fagterminologi på norsk, som gjør norsk til et mindre meningsfullt akademisk språk. Utfordringen er dog ikke unik for Norge, og spesielt på tvers av de skandinaviske språkene har man felles utfordringer. Nabospråkene dansk og svensk – og den lange tradisjonen for å likestille/sidestille disse med norsk – er dog ikke omtalt i proposisjonen.

Styrking av norsk fagspråk, som proposisjonen foreslår, bør innebære styrking av den nordiske kontakten i akademia. Norden utgjør et hjemmeområde der over 20 millioner mennesker kan snakke sammen på sitt eget språk. Foreningen Norden mener at dette bør videreutvikles, blant annet ved å gjøre det enklere å velge studier i et nordisk naboland, i henhold til intensjonene i Helsingforsavtalen (1962). Det nordiske språkfellesskapet er en ressurs mot språklig domenetap, og skaper en større arena i utviklingen av god fagterminologi. Ifølge proposisjonen skal institusjonene «bidra til at det blir utviklet termer både på bokmål og nynorsk, blant annet ved å sørge for at det utarbeides oppdaterte termlister med parallell terminologi» (omtalt under punkt 6.3.1. Dagens regler). Vi mener at utarbeiding av egen fagterminologi vil være mest fruktbart i tett samarbeid med nordiske naboland, av hensyn til kvalitet i fagterminologien og for å ivareta det nordiske språkfellesskapets fremtid.

Ikke glem retten til å bruke dansk og svensk (Språkloven § 8)

Foreningen Norden er bekymret for om § 2-3 Norsk og samisk fagspråk og § 11-5 Skriftspråk ved eksamen kan leses på ulike måter i den praktiske bruken av loven, og hva det kan bety for retten til å bruke dansk og svensk. Språkloven, samt universitetene og høyskolenes lange tradisjoner for å likestille de skandinaviske språkene, bør gjøre det aktuelt å tydeliggjøre denne retten.

Proposisjonens punkt 6.3 Norsk og samisk fagspråk tar for seg bokmål, nynorsk og samisk, uten at dansk og svensk omtales. Proposisjonen uttaler at «undervisningsspråket som hovedregel skal være norsk eller samisk». Vi oppfordrer til at svensk og dansk gjennomgående omtales som likestilt med norsk, og spesifikt i den nevnte § 2-3 Norsk og samisk fagspråk.

Retten til å bruke dansk og svensk bør også omtales i den nevnte § 11-5 Skriftspråk ved eksamen: «Studenter kan velge å få skriftlige eksamensoppgaver på enten bokmål eller nynorsk». Vi frykter at dette vil kunne mistolkes, i den praktiske bruken av loven, på bekostning av dansk- og svensktalende personers rettigheter.

Retten til å bruke dansk og svensk bør komme til uttrykk, og ikke kun være sedvane. Det er viktig at Universitets- og høyskoleloven gjenspeiler Språkloven §8 Skandinaviske språk: «Alle har rett til å bruke svensk eller dansk i kontakt med offentlege organ. Offentlege organ kan svare på norsk». Språkloven, som trådte i kraft i 2022, forsterket de tidligere rammeverkene som fantes, i eksempelvis den nordiske språkkonvensjonen fra 1987, og universiteter og høyskolers tradisjon for å likestille språkene.

I sammenheng med § 2-3 Norsk og samisk fagspråk (særlig omtalt under punkt 6.3 i proposisjonen) oppfordrer Foreningen Norden til:

  • at universitets- og høyskoleloven tydeliggjør at svensk og dansk er likestilt med norsk ved universiteter og høyskoler, i henhold til Språkloven § 8 og utdanningsinstitusjonenes tradisjoner.

I sammenheng med § 11-5 Skriftspråk ved eksamen oppfordrer Foreningen Norden til:

  • at universitets- og høyskoleloven tydeliggjør at svensk og dansk er likestilt med norsk ved universiteter og høyskoler, i henhold til Språkloven § 8 og utdanningsinstitusjonenes tradisjoner.

I sammenheng med § 2-3 Norsk og samisk fagspråk, første ledd, oppfordrer Foreningen Norden til:

  • at universitets- og høyskoleloven sikrer at fagterminologi utvikles i tett samarbeid med nordiske naboland, av hensyn til kvalitet i fagterminologien og for å ivareta det nordiske språkfellesskapets fremtid.

Foreningen Norden også oppfordrer til:

  • å lovfeste utviklingen av en felles nordisk opptaksportal til høyere utdanning, for å gjøre det enklere å velge studier i et nordisk naboland, samt å utvikle det felles nordiske arbeids- og studiemarkedet.

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv