Reetablering av Nordisk språkråd

Flere undersøkelser viser at nabospråkforståelsen blir stadig svakere hos unge i Norden. Især sliter dansker og svensker med å forstå hverandre og engelsk blir da utveien.

Utviklingen er ikke overraskende. Engelsk er et verdensspråk som gjennom kultur og medier påvirker hvordan vi snakker og skriver. Utdanningsinstitusjonene blir stadig mer internasjonale, og engelsk overtar som undervisningsspråk. Det er en risiko for at de skandinaviske språkene gradvis mister sin rolle som samfunnsbærende hvis de ikke brukes og utvikles.

I det nordiske samarbeidet er nabospråkforståelsen en grunnpilar og inngår i de respektive landenes læreplaner. Viktigheten av å bruke skandinavisk på alle arenaer i samfunnet bør understøttes for å unngå ytterligere domenetap til især engelsk. I tillegg har de nordiske statsministre lansert en visjon om at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region frem mot 2030. Foreningen Norden deler visjonen, men samtidig kreves konkrete initiativ som fremskynder integrasjonen for at:

1. Understøtte og fremme den nordiske integrasjonen  

2. Imøtegå domenetapet i de nordiske utdanningssektorene

3. Øke nabospråkforståelsen

4. Stimulere til dannelsen av en nordisk offentlighet

Foreningen Norden foreslår derfor:

At Nordisk språkråd reetableres som et rådgivende organ med formål å styrke nabolandsspråkene plass i læreplaner for grunn-og videregående skoler, og å styrke bruk av og forståelse for nabolandenes språk i det offentlige ordskiftet, i kunst og kultur.

Resolusjonen er vedtatt på Foreningen Nordens landsmøte 17. oktober 2020

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv