Aktiviteter

Info Norden – nordisk informasjon i over 25 år

Visste du at du har rettigheter i alle nordiske land som nordisk statsborger? At du som student skal vurderes på lik linje med søkere i landet der du vil studere? Og at du kan flytte og jobbe, eller drive næring i hele Norden, uten å trenge bevis på arbeids-og oppholdstillatelse? Det vet Info Norden. Og de er der for deg!

For 25 år siden oppsto en nordisk informasjonstjeneste som har til formål å gjøre det enklere å benytte seg av det nordiske utdannings- og arbeidsmarkedet. Info Norden er et viktig verktøy for å sikre at innbyggerne i Norden skal behandles på like vilkår. I mer enn 25 år har Info Norden vært en vesentlig kanal for innbyggere og gjør det lettere for folk å flytte, jobbe, studere, og drive næring, gjennom korrekt informasjon om hele Norden.

For når du lurer på om du bare kan pakke kofferten og flytte til Svalbard, eller om du kan du ha rett til pensjon fra flere land dersom du har jobbet flere steder, eller om du kan få dansk statsborgerskap når pappaen din var dansk, så det godt å vite at det finnes skikkelig god og kvalitetssikret hjelp.

Selve ideen om en nordisk informasjonstjeneste, en nordisk hjelpelinje på telefon, ble født på et møte i Nordisk råd i Kuopio 1995. Ideens far, daværende svenske samarbeidsminister, Mats Hellström, ville att hjelpelinjen skulle sikre at artikkel 2 i Helsingforsavtalen ble fulgt i praksis.

Artikkel 2 i Helsingforsavtalen sier at “Ved utformingen av lover og andre rettsregler i de nordiske land skal statsborgere i de øvrige nordiske land behandles likt med landets egne statsborgere.”  

Tanken var å tilby god informasjon til mobile nordboere og samtidig få overblikk over situasjoner som kunne være problematiske for dem som ønsker å leve, studere, jobbe og drive næring over grensene.

I dag, etter mer enn 25 års dialog med Nordens innbyggere, vet Info Norden hva som er viktig for folk som bor i denne regionen. Med kunnskap om dette bidrar tjenesten til å gjøre Norden til verdens mest integrerte region, der folk kan leve, studere, jobbe, drive næring og bli gammel.

Info Norden setter hele Norden på agendaen, hver dag!

Les mer om Info Norden her!

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

powered by Typeform