Nå gjelder den nye språkloven!

«Alle har rett til å bruke svensk eller dansk i kontakt med offentlege organ», heter det i den nye norske språkloven. Foreningen Norden er godt fornøyd med loven, som trådte i kraft 1. januar i år.

Av Espen Stedje, generalsekretær Foreningen Norden

Foto: Charlotte Sverdrup

Det er svært gledelig at skandinavisk har fått en egen paragraf i den nye norske språkloven. Det vil rydde bort tvil og fortolkningsmuligheter som har skapt problemer for mange, og det vil gi arbeidet med nabospråk en større tyngde og legitimitet.

Mener du det er viktig med et skandinavisk språkfellesskap? Bli medlem i Foreningen Norden!

I paragrafen ligger en forventning om at nabospråkforståelsen skal holdes i hevd og at dette bør reflekteres i politiske vedtak framover.

Tidligere avtaler har ikke gitt like tydelige rettigheter. I den nordiske språkkonvensjonen undertegnet i 1981 står det at landene skal «virke for» at borgere fra de øvrige nordiske landene skal få bruke «sitt eget språk» i kontakt med offentlige organ. Når vi nå kan bruke dansk og svensk i den nye språkloven, er dette en tydeligere føring som fanger opp intensjonene i den nordiske språkdeklarasjonen fra 2006: at alle nordboere skal kunne kommunisere med hverandre, først og fremst på et skandinavisk språk.

«for regjeringa er den nordiske språkforståinga ein umisteleg verdi»

For et nordisk hjerte gjør det godt å lese at «for regjeringa er den nordiske språkforståinga ein umisteleg verdi […] Å verne og fremje den nordiske språkforståinga er ei av dei fremste prioriteringane for Noreg i det nordiske samarbeidet. Den nordiske språkforståinga er ein av dei viktigaste konkurransefordelane og eit avgjerande element for å nå dei nordiske statsministrane sin visjon om at Norden skal vere verdas mest integrerte region. Når vi satsar på den nordiske språkforståinga, blir den nordiske kulturfellesskapen styrkt, og vi fremjar kontakt og mobilitet på tvers av grensene.»

Vi kunne knapt ha sagt det bedre i Foreningen Norden. Vi vet at språkforståelse fremmer mobilitet og tillit mellom de nordiske landene og er grunnlaget for vårt utdanningsfellesskap og felles arbeidsmarked.  

Loven forutsetter at nabospråkforståelsen skal holdes i hevd og at dette må reflekteres i politiske vedtak framover.

De som jobber offentlige instanser forventes å forstå dansk og svensk, på samme måte som vi forventer at dansk- og svensktalende forstår norsk. Nå finnes det ikke lenger noen unnskyldning for å slurve med nabospråkundervisningen og kulturkontakten i Norden.

Dette er gode nyheter for det viktige, nordiske samarbeidet!

§ 8 Skandinaviske språk: Alle har rett til å bruke svensk eller dansk i kontakt med offentlege organ. Offentlege organ kan svare på norsk.

Her er språkloven

Relaterte artikler

Nyhetsarkiv