Skandinavisk med i forslag til ny språklov

- Det gleder oss å lese at regjeringa ser nordisk språkforståelse som en umistelig verdig og at de viser til hvor viktig språkfellesskapet er for kontakt og mobilitet i Norden, sier Espen Stedje, generalsekretær i Foreningen Norden.

Anledningen er at Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja denne uken la fram Kulturdepartementets forslag til ny språklov, der en egen paragraf omhandler retten til å bruke skandinavisk i møtet med det offentlige. Dette gjelder både muntlig og skriftlig kommunikasjon. I en meldingsdel gjør departementet rede for politikken bak lovforslaget.

Foreningen Norden uttrykte i en tidligere høringsrunde sin støtte til forslaget, og med vekt på at «En stadfesting av rettigheter knyttet til nordiske språk i den overordnete språkloven vil sende tydeligere signaler til både borgere og offentlige institusjoner, og i utarbeiding av reviderte/nye lover framover».

- De nordiske avtalene på språkområdet er viktige, men gir landene et handlingsrom med tanke på i hvilken grad de skal etterleve disse. Vi har sett eksempler på at dette har skapt usikkerhet og vanskeligheter for nordiske borgere, forsetter Stedje.

I redegjørelsen for språkpolitikken bak lovforslaget står det at «Departementet gjev Foreningen Norden rett i at framlegg til føresegn er ei «forventning om at nabospråkforståelsen skal holdes i hevd», og at dette bør reflekterast i politiske vedtak framover. Språklova sikrar ein språkpolitikk i fleire sektorar som tek vare på dei verdiane som ligg i den skandinaviske kulturfellesskapen.»

- Å ta inn skandinavisk i språkloven styrker språkfellesskapets status, og i paragrafen ligger det også et forventning om at fremtidens offentlige ansatte skal kunne kommunisere på skandinavisk. Da er det helt avgjørende at nabospråkundervisningen i skolen blir styrket, presiserer Heidi Lønne Grønseth, Foreningen Nordens rådgiver innen utdanning og språk.

Den nye språkloven skal erstatte og bygge videre på den gjeldende mållova fra 1980.

§8 § 8 Skandinaviske språk: Alle har rett til å bruke svensk eller dansk i kontakt med offentlege organ. Offentlege organ kan svare på norsk.

Les regjeringens forslag

Les Foreningen Nordens høringssvar

Foto: Andreas Haldorsen /CC BY-SA 4.0

Relaterte artikler

No items found.
Nyhetsarkiv