Vedtekter distrikt/lokallag

Her finner du vedtektene til Foreningen Nordens lokallag og distrikt.

Sist oppdatert: 2. juni 2018.


Vedtekter distrikt

§ 1 Formål 

Foreningen Norden er et regionalt organ av Foreningen Norden Norge, og driver selvstendig virksomhet i sitt distrikt innenfor rammen av de formål som er fastsatt i hovedforeningens vedtekter.

Distriktene skal virke som et kontakt- og serviceorgan for lokallagene i distriktet og initiere og samordne foreningens virksomhet i sitt eget distrikt, i samsvar med gjeldende virksomhetsplan. Distriktet skal også ta initiativet til å opprette nye lokallag og kontakte kommuner der Foreningen Norden ikke er representert.

§ 2 Medlemskap 

Distriktet omfatter 1) lokallag og kontaktutvalg 2) samarbeidende medlemmer.Lokallag og kontaktutvalg i distriktet har plikt til å være tilsluttet distriktet.Samarbeidende medlemmer kan være fylkeslag eller andre regionale lag og lokallag avorganisasjoner med faglige, kulturelle eller ideelle formål og fylkeskommuner,kommuner, institusjoner, bedrifter og stiftelser.

§ 3 Styret 

Distriktet ledes av et styre på representanter og vararepresentanter, som velges på årsmøtet. Leder og nestleder velges ved direkte valg, leder for ett eller to år og nestleder sammen med øvrige styrerepresentanter for to år, dog slik at halvparten av styrerepresentantene er på valg hvert år. Leder og nestleder bør ikke inneha samme verv i mer enn åtte år. 25 % av styremedlemmene bør være under 50 år på valgtidspunktet.

Styret oppnevner sekretær, kasserer, skoleansvarlig, studieleder, vennskapsansvarlig og ungdomsansvarlig blant styrerepresentantene. Styret kan fatte vedtak når minst…..representanter er til stede. Hvis stemmetallet er likt, er ordførerens stemme avgjørende.

Det året det holdes landsmøte, skal distriktet innen 1.april sende hovedforeningen eventuelle forslag som distriktet selv eller lokallag/kontaktutvalg ønsker behandlet på det ordinære landsmøtet, og eventuelle forslag på kandidater til kontrollutvalg og landsstyre fradistrikt, lokallag eller kontaktutvalg.

§ 4 Årsmøtet 

Årsmøtet holdes hvert år/annet hvert år innen utgangen av april. Innkalling til møtet finner sted med minst 2 måneders varsel. Saksdokumenter skal være delegatene i hende senest to uker før møtet.

Til årsmøtet har lokallagene rett til å sende leder og en delegat for hver påbegynt 30. medlem. Kontaktutvalg og samarbeidende medlemmer har rett til å sende en representant hver. Disse representantene har en stemme hver.


Ved årsmøtet skal dagsorden omfatte:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Åpning og konstituering.
3. Årsmelding for distriktet.
4. Godkjenning av regnskap.
5. Saker som styret eller noen av distriktets medlemmer har foreslått behandlet på årsmøtet. Forslag skal være styret i hende en måned før møtet.
6. Virksomhetsplan og budsjett.
7. Valg av leder og/eller nestleder i styret.
8. Valg av andre styrerepresentanter og vararepresentanter.
9. Valg av revisor.
10. Valg av to utsendinger til landsmøtet.

Distriktets styre skal hvert år innen 1.juni sende hovedforeningen årsmelding og årsregnskap.


§ 5 Kontingent 

Landsmøtet fastsetter kontingenten for personlige medlemmer og Landsstyret for skole- og biblioteksmedlemmer. Kontingenten innkreves av hovedforeningen og fordeles på hovedforening, distrikt og lokallag i samsvar med hovedforeningens vedtekter. Kontingent for regionalt samarbeidende medlemmer blir fastsatt og innkreves etter nærmere avtale.

At distriktets årsmelding og regnskap er sendt inn til hovedforeningen innen 1. juni, er en forutsetning for å få overført distriktets del av kontingentmidlene.

§ 6 Vedtektsendring 

Foreningen Nordens distrikt plikter å ha årsmøtegodkjente vedtekter. Dersom normalvedtektene ikke brukes, må avvik godkjennes av landsstyret.Forslag til endring i vedtektene for distriktet må settes fram for årsmøtet og være innsendt til styret senest en måned før møtet. For at endring skal bli vedtatt, kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigede. Vedtektsendring forutsetter godkjenning av landsstyret.


Vedtekter lokallag

§ 1 Formål

Foreningen Norden ………………. er et lokallag av Foreningen Norden Norge, og driver selvstendig virksomhet i sitt område innenfor rammen av de formål som er fastsatt i hovedforeningens vedtekter og i samsvar med gjeldende virksomhetsplan.Lokallaget skal arbeide for å styrke og levendegjøre samfølelsen mellom de nordiske folk. Det skal ved egne tiltak og ved impulser til offentlige og private organer virke for nordisk samarbeid. Laget skal spre kunnskap om nabolandenes samfunnsforhold, næringsliv og åndsliv, formidle kontakter mellom landenes skoleelever, studenter, organisasjoner og yrkesgrupper, øke kjennskapet til nabolandenes kultur og språk, og fremme de felles interesser. Det skal samarbeide med tilsvarende lag i Danmark, Grønland, Finland, Færøyene, Island, Sverige og Åland.


§ 2 Medlemskap 

Lokallaget omfatter personlige medlemmer, skole- og biblioteksmedlemmer og samarbeidende medlemmer.


Samarbeidende medlemmer er lokallag av organisasjoner med faglige, kulturelle eller ideelle formål, eller andre sammenslutninger i lokallagets område, kommuner, institusjoner, bedrifter og stiftelser.


§ 3 Styret 

Lokallaget ledes av et styre på fem til sju representanter. Leder velges ved særskilt valg for ett eller to år. Nestleder og andre styrerepresentanter velges ved særskilt valg for to år, dog slik at halvparten av styrerepresentantene er på valg hvert år. Leder og nestleder bør ikke inneha samme verv i mer enn åtte år. 25 % av styremedlemmene bør være under 50 år på valgtidspunktet.

Det velges to til tre vararepresentanter til styret. Valgene skjer på årsmøtet. Styret oppnevner studieleder, skoleansvarlig, vennskapsansvarlig og ungdomsansvarlig blant styrerepresentantene. Styret kan fatte vedtak når mer enn halvparten av styrerepresentantene er tilsted. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.


Lokallagets styre skal hvert år innen 1. mai sende hovedforeningen årsmelding og årsregnskap.


Styret i lokallaget som er medlem i distriktsorganisasjonen, skal sende inn forslag som ønskes behandlet på distriktsorganisasjonens årsmøte, og forslag på kandidater til distriktsorganisasjonens styre.

Lokallaget har rett til å sende leder og en representant for hvert påbegynt 30. medlem til distriktsorganisasjonens årsmøte. Lokallaget velger to delegater, samt ytterligere én delegat for hvert påbegynte 50. medlem, maks fem delegater, som representerer laget ved hovedforeningens landsmøte. Det skal velges vararepresentanter for alle representanter til landsmøtet.


§ 4 Årsmøtet 

Årsmøtet holdes innen utgangen av mars. Til møtet innkalles de personlige medlemmer og en representant for hvert samarbeidende medlem, med minst en måneds varsel. Hvert medlem har en stemme. Hvis stemmetallet er likt, er ordførerens stemme avgjørende.

Ved årsmøtet skal dagsorden omfatte:

1. Åpning og konstituering.

2. Virksomhetsberetning.

3. Godkjenning av regnskap og forslag til budsjett.

4. Saker som styret eller noen av lagmedlemmene har foreslått behandlet på årsmøtet. Forslag må sendes styret skriftlig senest 14 dager før årsmøtet.

5. Virksomhetsplan og budsjett.

6. Valg av leder og/eller nestleder i styret.

7. Valg av øvrige styrerepresentanter og vararepresentanter.

8. Valg av revisor.

9. Valg av utsendinger til distriktsorganisasjonens årsmøte og foreningens landsmøte10. 

Valg av valgkomité

Protokoll fra lokallagets årsmøte skal sendes landsstyret senest 1. mai.


§ 5 Medlemskap i distrikt 

Alle lokallag skal være tilknyttet et distrikt.


§ 6 Kontingent 

Landsmøtet fastsetter kontingenten for personlige medlemmer og Landsstyret for skole- og bibliotekmedlemmer. Kontingenten innkreves av hovedforeningen og fordeles på hovedforening, distrikt og lokallag i samsvar med hovedforeningens vedtekter.Kontingent for lokalt samarbeidende medlemmer blir fastsatt og innkreves etter nærmere avtale.

At lokallagets årsmelding og regnskap er sendt inn til hovedforeningen innen 1. mai, er en forutsetning for å få overført lokallagets del av kontingentmidlene.


§ 7 Vedtekter/vedtektsendringer 

Foreningen Nordens lokallag plikter å ha årsmøtegodkjente vedtekter. Dersom normalvedtektene ikke brukes, må avvik godkjennes av landsstyret.

Forslag til endring i vedtektene for lokallag må være innsendt til styret minst to uker før årsmøtet blir holdt. For at endring skal bli vedtatt, kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigede. Vedtektsendring forutsetter godkjenning av landsstyret.

§ 8 Oppløsning 

Vedtak om at lokallaget skal oppløses, må gjøres på 2 påfølgende ordinære årsmøter. Et slikt vedtak krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede.Dersom lokallaget blir oppløst, skal dets midler overføres til distriktet.

Nordisk forfatterbesøk 2017

Finske/Ålandske Sanna Tahvanainen vil besøke klasser på 5. – 10. trinn og videregående skole i Tromsø 24. – 28. april 2017. For å melde sin interesse for besøk, fyll inn skjemaet nedenfor innen 15. februar.

Les mer om Nordisk forfatterbesøk 2017 i Tromsø her.

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk høsten 2017 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skoleForfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

No items found.

Varamedlemmer

Her finner du vårt nyhetsarkiv.

No items found.